AKTUALNOŚCI

Zmiana załącznika - Karta Oceny Formalnej Formularza Rekrutacyjnego

11.08.2014

Informujemy , iż w zakładce Dokumenty do pobrania, umieszczono zaktualizowany załącznik nr 8 - Karta oceny formalnej Formularza Rekrutacyjnego do Regulaminu Rekrutacji. Zapisy załącznika zostały dostosowane do aktualnie obowiązujących Wytycznych Instytucji Pośredniczącej dla Beneficjentów (Projektodawców) oraz Beneficjentów pomocy ubiegających się o wsparcie w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie opolskim., wersja nr 14. Jednocześnie informujemy, iż jest to załącznik, którego nie składają potencjalni uczestnicy projektu. Aktualizacja ta, nie ma wpływu na pozostałe załączniki składane na etapie rekrutacji.

« wstecz