NASZE PROJEKTY


Etapy projektu

Okres realizacji Projektu: od 01.09.2016r. Do 31.07.2018r.

 1. PROMOCJA PROJEKTU (IX.2016r.)
  1. Utworzenie strony internetowej Projektu
  2. Dystrybucja plakatów i ulotek informujących o Projekcie
 2. REKRUTACJA I KWALIFIKACJA ZDROWOTNA (IX-XI.2016r.)
  1. Rekrutacja do Projektu:
   1. Przyjmowanie Dokumentacji zgłoszeniowej
   2. Ocena merytoryczna Dokumentacji zgłoszeniowej
   3. Opublikowanie wstępnej listy rankingowej potencjalnych Uczestników Projektu oraz utworzenie listy rezerwowej Kandydatów
  2. Kwalifikacja zdrowotna Uczestników zakwalifikowanych do udziału w Projekcie:
   1. Wybór lekarza internisty.
   2. Spotkania indywidualne Uczestników z lekarzem internistą:
    1. pozyskanie podstawowych informacji o stanie zdrowia, diagnoza medyczna oraz dopasowanie odpowiednich form wsparcia:
     • Opieka medyczna dla osób starszych,
     • Teleopieka medyczna,
     • Rehabilitacja dla osób starszych.
    2. ocena samodzielności uczestnika Projektu wg skali Barthel,
    3. określenie możliwości i predyspozycji uczestnictwa w poszczególnych etapach projektu.
 3. OPIEKA MEDYCZNA W ZASTĘPSTWIE ZA OPIEKUNÓW FAKTYCZNYCH (I.2017 – VI.2018)
  1. Wybór personelu pielęgniarek
  2. Sprawowanie opieki medycznej przez pielęgniarki dla wybranych Uczestników Projektu obejmującej:
   1. świadczenia pielęgniarskie m.in.:
    • diagnostyczne (tj. pobór materiału do badań diagnostycznych, wykonywanie pomiarów np. cukru we krwi),
    • lecznicze (związane z zaleceniami lekarskimi tj. iniekcje, opatrunki itp.),
    • usprawniające (np. ćwiczenia czynne i bierne, gimnastyka oddechowa),
    • dostarczanie środków higieny osobistej, środków farmakologicznych, leków na zamówienie pacjenta).
   2. wizyty domowe (min. 4-5 razy w tygodniu, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00- 18.00 oraz w soboty i niedziele oraz w dni ustawowo wolne – w medycznie uzasadnionych przypadkach);
   3. przygotowanie pacjenta i rodziny do samodzielnej opieki i pielęgnacji (kształtowanie umiejętności w zakresie radzenia sobie z niepełnosprawnością);
   4. świadczenia pielęgnacyjne (zgodnie z ustalonym procesem pielęgnowania);
   5. edukacja zdrowotna pacjenta oraz członków jego rodziny;
   6. pomoc w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych (związana z samodzielnym funkcjonowaniem w środowisku domowym);
  3. Zakup sprzętu (łóżek rehabilitacyjnych) do długoterminowej opieki domowej (wypożyczenie dla potrzeb usług długoterminowej opieki medycznej)

 4. SZKOLENIA INDYWIDUALNE I GRUPOWE (W TYM WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE) DLA OPIEKUNÓW FAKTYCZNYCH (I.2017 – VI.2017)
  1. Wybór specjalistów przeprowadzających szkolenia (w tym wybór psychologa)
  2. Ustalenie harmonogramu zajęć indywidualnych i grupowych
  3. Zajęcia indywidualne i grupowe dla opiekunów faktycznych (w tym zajęcia z psychologiem)
 5. TELEOPIEKA MEDYCZNA (XII.2016 – VII.2018)
  1. Zakup sprzętu medycznego, komputerowego oraz abonamentu do przeprowadzania usług teleopieki medycznej
  2. Wybór lekarzy specjalistów do przeprowadzania telediagnostyki medycznej.
  3. Wybór firmy do obsługi transportu ambulatoryjnego (szpital – dom pacjenta).
  4. Telediagnostyka medyczna dla Uczestników Projektu:
   • badanie EKG – 1 screening / Uczestnika Projektu
   • badanie RR (ciśnienia tętniczego) – 1 screening / Uczestnika Projektu
   • badanie OBS (bezdech senny) – 1 screening / Uczestnika Projektu
  5. Transport ambulatoryjny dla 50. Uczestników Projektu (szpital – dom pacjenta)
 6. REHABILITACJA OSÓB STARSZYCH (I.2017 – V.2018):
  1. Zakup sprzętu rehabilitacyjnego do przeprowadzania usług rehabilitacji w oparciu o metody terapii leczniczych.
  2. Wybór rehabilitantów do przeprowadzania usług rehabilitacji.
  3. Wybór firmy do obsługi transportu indywidualnego Uczestników Projektu na usługi rehabilitacji (szpital – dom pacjenta).
  4. Rehabilitacja medyczna dla 300. Uczestników Projektu w oparciu o metody terapii leczniczych:
   • terapia manualna – 3. cykle zabiegów / Uczestnika Projektu
   • terapia energotonowa – 1. cykl zabiegów / Uczestnika Projektu
  5. Transport indywidualny dla 255. Uczestników Projektu na usługi rehabilitacji osób starszych


Loga partnerów projektów


Etapy Projektu zakończone

Strona w przygotowaniu.Loga partnerów projektów