NASZE PROJEKTY


O Projekcie

Strzeleckie Centrum Obsługi Biznesu „SCOB” Marcin Rękawek w Strzelcach Opolskich w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Promocja Przedsiębiorczości” w Opolu oraz Gminą Strzelce Opolskie rozpoczęło realizację Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w ramach Osi Priorytetowej VIII Integracja społeczna Działanie 8.1 „Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020).

pt. „Jesień życia w dobrej kondycji bez bólu”

Celem Projektu jest umożliwienie dostępu osobom starszym, w szczególności zagrożonym wykluczeniem społecznym, do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych a tym samym zwiększeniu możliwości sprzyjających wydłużeniu i poprawie jakości ich życia.

Do udziału w projekcie zostanie zakwalifikowanych w sumie 518 osób (306 Kobiet/ 212 Mężczyzn), w tym 500 osób w wieku powyżej 60 roku życia (290 Kobiet/ 210 Mężczyzn) oraz 18 osób – pełniących rolę opiekunów faktycznych (16 Kobiet/ 2 Mężczyzn). Ponadto, 300 osób z grupy 500 osób powyżej 60 roku życia (60%), będących uczestnikami projektu, to osoby zagrożone wykluczeniem społecznym (174 Kobiety/ 126 Mężczyzn).

Wartość Projektu: 1 878 570,00 zł

Dofinansowanie Projektu z UE: 1 773 345,00 zł

Okres realizacji Projektu: od 1 września 2016 r. do 31 lipca 2018 r.

Do kogo jest skierowany Projekt: Projekt jest skierowany do osób powyżej 60 roku życia oraz osób pełniących rolę opiekunów faktycznych, mieszkających w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i/lub pracujących i/lub uczących się na terenie trzech powiatów województwa opolskiego tj.:
a) powiat strzelecki
b) powiat kędzierzyńsko – kozielski
c) powiat krapkowicki

Założenia Projektu:
- zapewnienie wsparcia osobom starszym powyżej 60 roku życia poprzez różnego rodzaju usługi zdrowotne i rehabilitacyjne przewidziane w ramach projektu.
- podniesienie kwalifikacji osób pełniących bądź chcących pełnić rolę opiekuna faktycznego dla osoby starszej w postaci szkoleń indywidualnych, grupowych oraz spotkań z psychologiem.

Formy wsparcia w ramach Projektu:

1. Kwalifikacja medyczna, której głównym zadaniem będzie pozyskanie wstępnych informacji na temat dotychczasowych przebytych chorób, zaleceń medycznych, możliwości i predyspozycji uczestnika w oparciu o poszczególne zadania przewidziane w projekcie, rodzajów potrzebnego wsparcia medyczno – rehabilitacyjnego.

2. Opieka medyczna dla osób starszych, na którą składać się będą następujące elementy:
a) świadczenia pielęgniarskie m.in.:

 • diagnostyczne (tj. pobór materiału do badań diagnostycznych, wykonywanie pomiarów np. cukru we krwi),
 • lecznicze (związane z zaleceniami lekarskimi tj. iniekcje, opatrunki itp.),
 • usprawniające (np. ćwiczenia czynne i bierne, gimnastyka oddechowa),
 • dostarczanie środków higieny osobistej, środków farmakologicznych, leków na zamówienie pacjenta).
b) wizyty domowe (min. 4-5 razy w tygodniu, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00- 18.00 oraz w soboty i niedziele oraz w dni ustawowo wolne – w medycznie uzasadnionych przypadkach);

c) przygotowanie pacjenta i rodziny do samodzielnej opieki i pielęgnacji (kształtowanie umiejętności w zakresie radzenia sobie z niepełnosprawnością);

d) świadczenia pielęgnacyjne (zgodnie z ustalonym procesem pielęgnowania);

e) edukacja zdrowotna pacjenta oraz członków jego rodziny;

f) pomoc w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych (związana z samodzielnym funkcjonowaniem w środowisku domowym);

3. Szkolenia dla opiekunów faktycznych, które będą miały postać:
a) szkoleń indywidualnych;
b) szkoleń grupowych na których poruszane będą następujące proponowane tematyki:

 • organizacja działalności opiekuńczej nad osobą starszą i niepełnosprawną;
 • rozpoznawanie zaburzeń zdrowia u osoby starszej i niepełnosprawnej;
 • pierwsza pomoc przedlekarska;
 • metody i techniki czynności pielęgnacyjno – opiekuńczych;
 • zapobieganie zakażeniom;
 • możliwości i systemy wsparcia, w ramach świadczeń opieki długoterminowej nad osobami starszymi (w tym dofinansowania).
c) konsultacji z psychologiem (wsparcie psychologiczne) – dla jak najefektywniejszego przygotowania do sprawowania świadczeń usługi opieki medycznej, oraz trudności i przeciwności z jakimi wiąże się rola opiekuna faktycznego.

4. Teleopieka medyczna – jedna z najnowszych i innowacyjnych metod zapewnienia dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych.

5. Rehabilitacja dla osób starszych (terapia manualna i energotonowa).

Uczestnikom projektu zostanie zapewniony:
- transport ambulatoryjny ze szpitala do domu w celu dalszego leczenia w ramach teleopieki medycznej (50. Uczestników Projektu),
- transport indywidualny uczestnika w miejsce świadczenia usług rehabilitacji (255. Uczestników Projektu.

Wymogi stawiane Uczestnikom Projektu:
- osoby powyżej 60 roku życia:

 • wiek – ukończony 60 rok życia,
 • miejsce zamieszkania - teren powiatu z obszaru woj. opolskiego tj.: powiat strzelecki, kędzierzyńsko – kozielski, krapkowicki
 • stan zdrowia pozwalający na uczestnictwo we wszystkich przewidzianych zadaniach w całym okresie realizacji Projektu;
- opiekunowie faktyczni:
 • miejsce zamieszkania - teren powiatu z obszaru woj. opolskiego tj.: powiat strzelecki, kędzierzyńsko – kozielski, krapkowicki.
 • możliwość aktywnego uczestnictwa we wszystkich przewidzianych dla nich zadaniach w całym okresie realizacji Projektu.

Zadania w ramach Projektu:

 1. Rekrutacja i kwalifikacja zdrowotna.
 2. Opieka medyczna w zastępstwie za opiekunów faktycznych.
 3. Szkolenia indywidualne i grupowe (w tym wsparcie psychologiczne) dla opiekunów faktycznych.
 4. Teleopieka medyczna.
 5. Rehabilitacja osób starszych.

Planowane efekty: - liczba osób powyżej 60 roku życia, które zostaną objęte wsparciem: ogółem 500-osób, w tym 290-Kobiet i 210-Mężczyzn;
- w tym liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (z grupy 500 osób powyżej 60 r.ż.), które zostaną objęte wsparciem: ogółem 300-osób, w tym 174-Kobiety i 126-Mężczyzn;
- liczba osób, które zostaną objęte wsparciem w zakresie podniesienia kwalifikacji w ramach pełnienia roli opiekuna faktycznego: ogółem 18-osób, w tym 16-Kobiet i 2-Mężczyzn;
- liczba osób, które zakończą udział w Projekcie: ogółem 518-osób, w tym 306-Kobiety i 212-Mężczyzn;

Udział w Projekcie jest bezpłatny z wyłączeniem rehabilitacji dla osób starszych.*

* Uczestnicy Projektu, którym przyznana zostanie forma wsparcia w postaci zabiegów rehabilitacji leczniczych, zobowiązani są uiścić opłatę w wysokości 15 zł za każdy cykl zabiegów usługi terapii manualnej (łącznie 3. cykle dla Uczestnika Projektu = opłata 45zł) oraz 15 zł za cykl zabiegów usługi terapii energotonowej, które stanowią wkład własny uczestnika projektu.Loga partnerów projektów


Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4

Projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie „Promocja Przedsiębiorczości" w Opolu wraz partnerami Strzeleckim Centrum Obsługi Biznesu oraz Domem Współpracy Polsko-Niemieckiej w ramach Działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej RPO WO 2014-2020.

Cel projektu: obniżenie bezrobocia, bierności zawodowej i wzrost poziomu przedsiębiorczości oraz samozatrudnienia w woj. opolskim.

Wartość projektu: 2.980 196,25 zł

Dofinansowanie projektu: 2 939 160,19 zł

Okres realizacji projektu: od 1 stycznia 2017 r. do 30 listopada 2018 r.

Do kogo jest skierowany projekt: projekt jest skierowany do osób fizycznych z obszaru woj. opolskiego zamierzających założyć działalność gospodarczą (z wyłączeniem osób, które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do Projektu) :

 • w wieku powyżej 29 roku życia (osoby, które w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie mają ukończony 30 rok życia - od dnia 30 - tych urodzin), w szczególności kobiet,
 • pozostających bez pracy (bezrobotnych , poszukujących pracy, nieaktywnych zawodowo).

Założenia Projektu:

Projekt przewiduje objęcie wsparciem szkoleniowo – doradczym 70-tu Uczestników Projektu, z czego 60-osób uzyska wsparcie w ramach Dotacji na założenie działalności gospodarczej i Podstawowego Wsparcia Pomostowego. Z pośród 60 wyżej wymienionych osób , 55 z nich uzyska dodatkowo wsparcie w ramach Przedłużonego Wsparcia Pomostowego.

Uczestnicy Projektu będą mogli ubiegać się o:

 • bezzwrotne wsparcie w postaci środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości które wyniesie nie więcej niż 6-krotność wysokości przeciętnego wynagrodzenia za pracę w gospodarce narodowej obowiązującego w dniu przyznania wsparcia – w ramach Dotacji na założenie działalności gospodarczej,
 • bezzwrotne Podstawowe Wsparcie Pomostowe w postaci środków finansowych wypłacanych miesięcznie przez okres 6 miesięcy w kwocie do 1.000,00 zł,
 • bezzwrotne Przedłużone Wsparcie Pomostowe w postaci środków finansowych wypłacanych miesięcznie przez okres do 12 miesięcy liczonych od dnia faktycznego rozpoczęcia działalności gospodarczej w kwocie do 1.000,00 zł.

W ramach Projektu Uczestnicy skorzystają z bezpłatnego doradztwa i szkoleń poruszających tematykę zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby fizyczne z zakresu podstaw prawnych prowadzenia działalności gospodarczej i prawa pracy, rachunkowości i finansów oraz Biznes Planu. Na etapie Wsparcia Pomostowego Uczestnicy skorzystają z doradztwa i szkoleń specjalistycznych z zakresu podnoszenia wiedzy i rozwijania umiejętności niezbędnych do prowadzenia i rozwijania firmy.

Etapy realizacji Projektu:

I – Rekrutacja:

 • Nabór formularzy rekrutacyjnych
 • Ocena formalna formularzy rekrutacyjnych
 • Rozmowa z doradcą zawodowym/psychologiem połączona z przeprowadzeniem testów badających predyspozycje do prowadzenia działalności gospodarczej
 • Powołanie i obrady Komisji Rekrutacyjnej (w tym: ocena merytoryczna formularzy rekrutacyjnych pozytywnie ocenionych na etapie oceny formalnej; sporządzenie wstępnej listy rankingowej potencjalnych Uczestników Projektu; przeprowadzenie procedury odwoławczej; sporządzenie ostatecznej listy rankingowej Uczestników Projektu)
 • Ogłoszenie ostatecznej listy rankingowej Uczestników Projektu

Osoby zakwalifikowane do udziału w Projekcie, w momencie przystąpienia do Projektu zobowiązane są do podpisania Oświadczenia kwalifikowalności Uczestnika.

II – Wsparcie szkoleniowo-doradcze:

 • Diagnoza potrzeb szkoleniowo-doradczych każdego z Uczestników Projektu
 • Pomoc szkoleniowo-doradcza w formie szkoleń
 • Pomoc szkoleniowo-doradcza w formie doradztwa

Pomoc szkoleniowo-doradcza jest udzielana na podstawie Umowy na świadczenie usług szkoleniowo-doradczych.

III – Dotacja na założenie działalności gospodarczej:

 • Nabór Wniosków o przyznanie dotacji
 • Ocena formalna Wniosków o przyznanie dotacji
 • Ocena merytoryczna Wniosków o przyznanie dotacji (w tym: powołanie i obrady Komisji Oceny Wniosków; sporządzenie podstawowej listy rankingowej; weryfikacja podstawowej listy rankingowej przez WUP Opole; przeprowadzenie procedury odwoławczej; sporządzenie listy rankingowej po odwołaniach; weryfikacja listy rankingowej po odwołaniach przez WUP Opole; sporządzenie listy rezerwowej)
 • Ogłoszenie ostatecznej listy rankingowej przyznanych dotacji
 • Podpisanie Umów na otrzymanie dotacji
 • Złożenie stosownego zabezpieczenia prawidłowego wykonania Umowy na otrzymanie dotacji
 • Wydanie zaświadczeń o pomocy de minimis

Uczestnik Projektu rejestruje działalność gospodarczą dopiero po otrzymaniu ostatecznej informacji o przyznaniu dotacji na założenie działalności, przy czym dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej powinien być tożsamy z dniem jej rejestracji.

Wydatkowanie środków z dotacji (dotacja wypłacana w systemie zaliczkowo-refundacyjnym, tj.: zaliczka w maksymalnej wysokości 80% kwoty dotacji wypłacana po podpisaniu Umowy na otrzymanie dotacji oraz płatność końcowa w formie refundacji poniesionych całkowitych wydatków na realizację inwestycji w wysokości nie większej niż 20% kwoty dotacji).

Uczestnik Projektu ponosi wydatki podlegające finansowaniu w ramach dotacji po dniu zarejestrowania działalności gospodarczej.

Stowarzyszenie „Promocja Przedsiębiorczości" kontroluje prawidłowość wykonania umowy w okresie 12-miesięcy od dnia zarejestrowania działalności gospodarczej (w szczególności poprzez weryfikację: faktu prowadzenie przez Uczestnika Projektu działalności gospodarczej; weryfikację wykorzystania przez Uczestnika Projektu zakupionych towarów i/lub usług zgodnie z charakterem prowadzonej działalności gospodarczej, w tym zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym).

IV – Przyznanie wsparcia pomostowego w postaci środków finansowych i wsparcia doradczo- szkoleniowego:

 • Nabór Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego
 • Ocena formalna Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego
 • Ocena merytoryczna Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego (w tym: powołanie i obrady Komisji Oceny Wniosków; weryfikacja decyzji o przyznaniu podstawowego wsparcia pomostowego przez WUP Opole)
 • Ogłoszenie ostatecznej decyzji o przyznaniu podstawowego wsparcia pomostowego
 • Podpisanie Umów na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego
 • Złożenie stosownego zabezpieczenia prawidłowego wykonania Umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego
 • Wydanie zaświadczeń o pomocy de minimis
 • Wypłata podstawowego wsparcia pomostowego przez okres 6-miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej liczonych od liczonych od dnia faktycznego rozpoczęcia działalności gospodarczej
 • Doradztwo i szkolenia specjalistyczne
 • Nabór Wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego
 • Ocena formalna Wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego
 • Ocena merytoryczna Wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego (w tym: powołanie i obrady Komisji Oceny Wniosków; weryfikacja decyzji o przyznaniu przedłużonego wsparcia pomostowego przez WUP Opole)
 • Ogłoszenie ostatecznej decyzji o przyznaniu przedłużonego wsparcia pomostowego
 • Podpisanie Aneksów do Umów na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego
 • Złożenie stosownego zabezpieczenia prawidłowego wykonania Aneksu do Umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego
 • Wydanie zaświadczeń o pomocy de minimis
 • Wypłata przedłużonego wsparcia pomostowego przez okres do 12 miesięcy liczonych od dnia faktycznego rozpoczęcia działalności gospodarczej
Loga partnerów projektów