NASZE PROJEKTY

Projekt: Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 2 jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia
Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki


Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 2

Projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie „Promocja Przedsiębiorczości” w Opolu i współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

O udział w Projekcie mogą ubiegać się osoby fizyczne:

 • w wieku 15-25 lat,
 • nieaktywne zawodowo i/lub pozostające bez zatrudnienia (z wyłączeniem osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowych Urzędach Pracy),
 • zamieszkujące (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) w województwie opolskim na terenie powiatów: brzeskiego, głubczyckiego, namysłowskiego, nyskiego lub prudnickiego,
 • zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, innej niż działalność typu spin off lub spin out, z wyłączeniem osób które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do Projektu.

Osoby ubiegające się o udział w Projekcie muszą spełniać łącznie wszystkie w/w warunki.

Projekt realizowany: od 01 września 2012 r. do 31 stycznia 2014 r.

Cel: promocja oraz wspieranie inicjatyw i rozwiązań zmierzających do tworzenia nowych miejsc pracy oraz budowy postaw kreatywnych, służących rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

W ramach Projektu Uczestnicy skorzystają z bezpłatnego doradztwa i szkoleń poruszających tematykę zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby fizyczne z zakresu:
- podstaw prawnych prowadzenia działalności gospodarczej i prawa pracy,
- rachunkowości i finansów.

Uczestnicy Projektu będą mogli ubiegać się ponadto o:

 • bezzwrotne wsparcie w postaci środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (w tym w formie spółdzielni lub spółdzielni socjalnej) do 40.000,00 zł na osobę (lub 20.000,00 zł na osobę w przypadku spółdzielni lub spółdzielni socjalnej) w ramach Jednorazowej Dotacji Inwestycyjnej,
 • bezzwrotne Podstawowe Wsparcie Pomostowe w postaci środków finansowych wypłacanych miesięcznie przez okres 6 miesięcy w kwocie do 1.000,00 zł oraz pomocy szkoleniowo-doradczej.

Założenia Projektu:
Projekt przewiduje objęcie wsparciem szkoleniowo – doradczym 40-tu Uczestników Projektu, z czego 34-osoby dodatkowo uzyskają wsparcie w ramach Jednorazowej Dotacji Inwestycyjnej oraz Podstawowego Wsparcia Pomostowego.

Etapy realizacji Projektu:

I – Rekrutacja:
 • Nabór formularzy rekrutacyjnych
 • Ocena formalna formularzy rekrutacyjnych
 • Rozmowa z doradcą zawodowym/psychologiem połączona z przeprowadzeniem testów badających predyspozycje do prowa-dzenia działalności gospodarczej
 • Powołanie i obrady Komisji Rekrutacyjnej (w tym: ocena merytoryczna formularzy rekrutacyjnych pozytywnie ocenionych na etapie oceny formalnej; sporządzenie wstępnej listy rankingowej potencjalnych Uczestników Projektu; przeprowadzenie procedury odwoławczej; sporządzenie ostatecznej listy rankingowej Uczestników Projektu)
 • Ogłoszenie ostatecznej listy rankingowej Uczestników Projektu

Osoby zakwalifikowane do udziału w Projekcie, w momencie przystąpienia do Projektu zobowiązane są do podpisania Deklaracji uczestnictwa w projekcie.

II – Wsparcie szkoleniowo-doradcze:

 • Spotkanie z doradcą zawodowym w celu zidentyfikowania potrzeb szkoleniowo-doradczych każdego z Uczestników Projektu
 • Pomoc szkoleniowo-doradcza w formie szkoleń
 • Pomoc szkoleniowo-doradcza w formie doradztwa

Pomoc szkoleniowo-doradcza jest udzielana na podstawie Umowy na świadczenie usług szkoleniowo-doradczych.

III – Przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

 • Nabór Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej
 • Ocena formalna Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej
 • Ocena merytoryczna Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej (w tym: powołanie i obrady Komisji Oceny Wniosków; sporządzenie podstawowej listy rankingowej; weryfikacja podstawowej listy rankingowej przez WUP Opole; przeprowadzenie procedury odwoławczej; sporządzenie listy rankingowej po odwołaniach; weryfikacja listy rankingowej po odwołaniach przez WUP Opole; sporządzenie listy rezerwowej)
 • Ogłoszenie ostatecznej listy rankingowej przyznanych jednorazowych dotacji inwestycyjnych
 • Podpisanie Umów na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej
 • Złożenie stosownego zabezpieczenia prawidłowego wykonania Umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej
 • Wydanie zaświadczeń o pomocy de minimis

Uczestnik Projektu rejestruje działalność gospodarczą dopiero po otrzymaniu ostatecznej informacji o przyznaniu jednorazowej dotacji inwestycyjnej! – przy czym dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej musi być tożsamy z dniem jej rejestracji.

Wydatkowanie środków z jednorazowej dotacji inwestycyjnej (dotacja wypłacana w systemie zaliczkowo-refundacyjnym, tj.: zaliczka w maksymalnej wysokości 80% kwoty dotacji wypłacana po podpisaniu Umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej oraz płatność końcowa w formie refundacji poniesionych całkowitych wydatków na realizację inwestycji w wysokości nie większej niż 20% kwoty dotacji).

Uczestnik Projektu ponosi wydatki podlegające finansowaniu w ramach dotacji po dniu zarejestrowania działalności gospodarczej.

Stowarzyszenie „Promocja Przedsiębiorczości” kontroluje prawidłowość wykonania umowy w okresie 12-miesięcy od dnia zarejestrowania działalności gospodarczej (w szczególności poprzez weryfikację: faktu prowadzenie przez Uczestnika Projektu działalności gospodarczej lub spółdzielni/spółdzielni socjalnej; weryfikację wykorzystania przez Uczestnika Projektu zakupionych towarów i/lub usług zgodnie z charakterem prowadzonej działalności gospodarczej, w tym zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym).

IV – Przyznanie wsparcia pomostowego w postaci środków finansowych i wsparcia doradczego

 • Nabór Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego
 • Ocena formalna Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego
 • Ocena merytoryczna Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego (w tym: powołanie i obrady Komisji Oceny Wniosków; weryfikacja decyzji o przyznaniu podstawowego wsparcia pomostowego przez WUP Opole)
 • Ogłoszenie ostatecznej decyzji o przyznaniu podstawowego wsparcia pomostowego
 • Podpisanie Umów na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego
 • Wydanie zaświadczeń o pomocy de minimis
 • Wypłata podstawowego wsparcia pomostowego przez okres 6-miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej liczonych od dnia zawarcia Umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego
 • Wsparcie doradcze.