NASZE PROJEKTY
Człowiek - najlepsza inwestycja
Projekt: Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 3 jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia
Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki


Wstępna Lista Rankingowa

« wstecz

08.10.2014

Informujemy, iż w wyniku przeprowadzonej oceny merytorycznej przez Zespół Komisji Rekrutacyjnej ogłaszamy wstępną listę rankingową Uczestników projektu „Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 3” w podziale na kobiety i mężczyzn.

- wstępna lista rankingowa Uczestników – kobiety
- wstępna lista rankingowa Uczestników – mężczyźni

Ponadto ogłaszamy wstępną listę rezerwową Uczestników projektu „Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 3” w podziale na kobiety i mężczyzn oraz listę formularzy negatywnie ocenionych.

- wstępna lista rezerwowa Uczestników - kobiety
- wstępna lista rezerwowa Uczestników – mężczyźni
- lista formularzy negatywnie ocenionych

Informujemy, iż zgodnie z § 8 Regulaminu Rekrutacji do projektu „Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 3” uczestnikiem projektu może zostać osoba, która uzyska co najmniej 60% ogólnej liczby punktów możliwych do zdobycia. Ocena stanowiąca poniżej 60% (poniżej 18 punktów) ogólnej liczby punktów oznacza negatywną ocenę Kandydata i tym samym odrzucenie kandydatury do udziału w projekcie. Osoby, których kandydatury zostały odrzucone zostaną poinformowane o przyczynie odrzucenia i będą mogły odwołać się od tej decyzji.

Zgodnie z § 9 Regulaminu Rekrutacji do projektu „Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 3” kandydat do uczestnictwa w Projekcie, który w wyniku przeprowadzonej rekrutacji otrzymał negatywną ocenę może, w terminie do 5 dni roboczych licząc od dnia otrzymania przez niego informacji o wynikach oceny, dostarczyć do Biura Projektu pisemne odwołanie od decyzji Zespołu Komisji Rekrutacyjnej. Odwołania złożone niezgodnie z ww. warunkami nie podlegają rozpatrzeniu przez Zespół Komisji Rekrutacyjnej.

« wsteczLoga partnerów projektów