NASZE PROJEKTY
Człowiek - najlepsza inwestycja
Projekt: Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 3 jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia
Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki


Nabór wniosków o przyznanie Jednorazowej Dotacji Inwestycyjnej

« wstecz

06.11.2014

Wnioski o przyznanie Jednorazowej Dotacji Inwestycyjnej wraz z wymaganymi załącznikami będą przyjmowane w Biurze Projektu – w Stowarzyszeniu „Promocja Przedsiębiorczości” przy ul. Damrota 4 w Opolu, III p., w terminie od 19. do 21. listopada 2014 r. (od środy do piątku) w godzinach 8:00 - 14:00.

Wniosek o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej można przesłać pocztą lub złożyć osobiście. W obu przypadkach decyduje data i godzina wpływu wniosku. Wnioski, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą brane pod uwagę i nie będą zwracane. Niezachowanie wyznaczonego terminu, zgodnie z zapisami Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie: Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 3, będzie równoznaczne z rezygnacją Beneficjenta pomocy z ubiegania się o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej.

W ramach naboru składane są następujące dokumenty:

  1. Wniosek o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej – załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości – 2 egzemplarze
  2. Biznesplan - załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości – 2 egzemplarze
  3. Harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji - załącznik nr 8 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości – 2 egzemplarze
  4. Potwierdzenie udziału w module szkoleniowo-doradczym (wystawione i wydane przez Stowarzyszenie „ Promocja Przedsiębiorczości” po zakończeniu całego bloku szkoleniowo-doradczego) – 2 egzemplarze- kopie
  5. Wszystkie wymagane pozwolenia, w szczególności:
    • pozwolenia/zgłoszenia na budowę/przebudowę/odbudowę itp. – zgodnie z Prawem budowlanym (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) - 2 egzemplarze- kopie
    • pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania budynku lub jego części – zgodnie z Prawem budowlanym (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) - 2 egzemplarze- kopie

Wnioski, do których nie zostały załączone w/w pozwolenia będą odrzucone na etapie oceny formalnej. Osoby nie posiadające ww. pozwoleń, tracą możliwość dalszego uczestnictwa w projekcie.

Dokumenty przygotowane przy użyciu niestandardowego formularza, bez kompletu załączników i opracowane niezgodnie z wymaganym formatem będą odrzucone na etapie oceny formalnej.

Pozostałe informacje dotyczące składania wniosków oraz przygotowania dokumentów znajdują się w Regulaminie przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

« wsteczLoga partnerów projektów