NASZE PROJEKTY
Człowiek - najlepsza inwestycja
Projekt: Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 3 jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia
Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki


Podstawowa Lista Rankingowa

« wstecz

11.12.2014

W związku z zakończeniem prac Komisji Oceny Wniosków oraz zatwierdzeniem przez IP2 – Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu wyników prac Komisji Oceny Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej w ramach projektu pn. „Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 3” zamieszczamy Podstawową listę rankingową z podziałem na Kobiety i Mężczyzn.
- Kobiety
- Mężyczyźni

Uczestnicy Projektu, którzy mają zagwarantowane wsparcie finansowe, to kobiety, które zajęły miejsca w pozycjach od nr 1 do nr 34 na Podstawowej liście rankingowej - Kobiety oraz mężczyźni, którzy zajęli miejsca w pozycjach od nr 1 do nr 27 na Podstawowej liście rankingowej - Mężczyźni.

Pozostali Uczestnicy mają prawo w terminie do 3 dni (roboczych) licząc od dnia otrzymania pisma z informacją o wynikach oceny, dostarczyć do Biura Projektu pisemne odwołanie od decyzji Komisji Oceny Wniosków.

« wsteczLoga partnerów projektów