NASZE PROJEKTY
Człowiek - najlepsza inwestycja
Projekt: Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 3 jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia
Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki


Nabór wniosków przyznanie Podstawowego Wsparcia Pomostowego

« wstecz

27.03.2015

Wnioski o przyznanie Podstawowego Wsparcia Pomostowego wraz z wymaganymi załącznikami będą przyjmowane w Biurze Projektu – w Stowarzyszeniu „Promocja Przedsiębiorczości” przy ul. Damrota 4 w Opolu, III p., w terminie od 31.03.2015 r. do 02.04.2015 r. (od wtorku do czwartku włącznie) w godzinach 8:00 - 14:00.

Wniosek o przyznanie Podstawowego Wsparcia Pomostowego można przesłać pocztą lub złożyć osobiście. W obu przypadkach decyduje data i godzina wpływu wniosku. Wnioski, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą brane pod uwagę i nie będą zwracane. Niezachowanie wyznaczonego terminu, zgodnie z zapisami Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie: Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 3, będzie równoznaczne z rezygnacją Beneficjenta pomocy z ubiegania się o przyznanie Podstawowego Wsparcia Pomostowego.

W ramach naboru składane są następujące dokumenty:
  1. Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego - Załącznik nr 18 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości – 2 egzemplarze;
  2. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku podatkowym, w którym Beneficjent pomocy przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowym - Załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu- 2 egzemplarze lub zaświadczenie o pomocy de minimis, wystawione przez podmioty udzielające pomocy w roku podatkowym, w którym Beneficjent pomocy przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych – 2 kopie;
  3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - Załącznik nr 6 do niniejszego Regulaminu – 2 egzemplarze;
  4. Oświadczenie o skorzystaniu lub nieskorzystaniu przez Beneficjenta pomocy równolegle z innych źródeł, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PFRON oraz ze środków PO KL na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowanych ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego, związanych z opłaceniem składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - Załącznik nr 19 do niniejszego Regulaminu.
Dokumenty przygotowane przy użyciu niestandardowego formularza, bez kompletu załączników i opracowane niezgodnie z wymaganym formatem będą odrzucone na etapie oceny formalnej.

Pozostałe informacje dotyczące składania wniosków oraz przygotowania dokumentów znajdują się w Regulaminie przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

« wsteczLoga partnerów projektów