NASZE PROJEKTY

Projekt: Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 2 jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia
Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki


Aktualności


30.06.2014
Informujemy, iż z dniem 30.06.2014r. ulega zmianie treść Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości. Zmiana polega na wykreśleniu ostatniego zdania w §5 ust.6 w brzmieniu: "W przypadku niezłożenia do końca okresu realizacji Projektu pisemnego wniosku o zwrot weksla stanowiącego zabezpieczenie, zostanie on zniszczony Komisyjnie, w obecności co najmniej Menadżera Projektu i jednego członka zespołu projektowego."
Aktualna treść Regulaminu dostępna jest w zakładce: Projekty - Dokumenty do pobrania


21.06.2014
Zgodnie z zapisami Umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej (§4 ust.12) oraz zapisami Umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego (§4 ust.8): "Przedsiębiorca, który jest płatnikiem podatku VAT, zobowiązany jest do przeznaczenia całej kwoty wynikającej ze zwrotu podatku VAT na pokrycie wydatków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Przedsiębiorca zobowiązany jest do przedstawienia Beneficjentowi informacji dotyczących przeznaczenia odzyskanego podatku VAT, zgodnie z zasadami określonymi przez Beneficjenta."
Przypominamy, iż Przedsiębiorcy, którzy są płatnikami podatku VAT i nie złożyli powyższej informacji lub przedłożyli informację niepełną (tj. w informacji wykazali niepełną odzyskaną kwotę podatku VAT) powinni złożyć w Biurze Projektu "Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 2" informację w przedmiocie sprawy w terminie do końca dwunastomiesięcznego okresu prowadzenia działalności gospodarczej liczonego od dnia jej rozpoczęcia - wg zamieszczonego niżej wzoru.
Pobierz w formacie DOCX
Pobierz w formacie PDF


11.10.2013
W związku z zakończeniem prac Komisji Oceny Wniosków dotyczącej oceny merytorycznej wniosku nr 21/PWP/SPP/POKL/6.2/2013 oraz zatwierdzeniem przez IP2 - Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu wyników prac ww. Komisji, w ramach projektu "Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 2" realizowanego w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz Promocja Przedsiębiorczości i samozatrudnienia, Stowarzyszenie "Promocja Przedsiębiorczości" podaje do publicznej wiadomości Zestawienie wniosków rekomendowanych do przyznania podstawowego wsparcia pomostowego - ostateczne.   Pobierz

11.10.2013
II Harmonogram specjalistycznego wsparcia szkoleniowo-doradczego do pobrania.

26.09.2013
Harmonogram specjalistycznego wsparcia szkoleniowo-doradczego do pobrania

16.09.2013
W związku z zakończeniem prac Komisji Oceny Wniosków dotyczącej oceny merytorycznej wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego oraz zatwierdzeniem przez IP2 - Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu wyników prac ww. Komisji, w ramach projektu "Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 2" realizowanego w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz Promocja Przedsiębiorczości i samozatrudnienia, Stowarzyszenie "Promocja Przedsiębiorczości" podaje do publicznej wiadomości Zestawienie wniosków rekomendowanych do przyznania podstawowego wsparcia pomostowego.

Pobierz

Wniosek nr 21/PWP/SPP/POKL/6.2/2013 jest w trakcie ponownej oceny merytorycznej.

11.08.2013
Wnioski o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego wraz z wymaganymi załącznikami będą przyjmowane w Biurze Projektu w terminie od 12 sierpnia do 19 sierpnia 2013 r. w godzinach 8:00 - 14:00.

Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego wraz z wymaganymi załącznikami można przesłać pocztą lub złożyć osobiście. W obu przypadkach decyduje data i godzina wpływu wniosku do Biura Projektu. Wnioski, które wpłyną po wyznaczonym terminie naboru nie będą brane pod uwagę i nie będą zwracane. Niezłożenie Wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego w wyznaczonym terminie, zgodnie z zapisami obowiązującego Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie: Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 2, oznacza rezygnację Beneficjenta pomocy z ubiegania się o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego.

24.07.2013
W związku z zakończeniem prac Komisji Oceny Wniosków dotyczącej powtórnej oceny merytorycznej wniosków o przyznanie jednorazowych dotacji inwestycyjnych po odwołaniach oraz zatwierdzeniem przez IP2 - Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu wyników prac ww. Komisji, w ramach projektu "Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 2" realizowanego w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz Promocja Przedsiębiorczości i samo zatrudnienia, Stowarzyszenie "Promocja Przedsiębiorczości" podaje do publicznej wiadomości listę rankingową po odwołaniach i listę rezerwową wniosków o przyznanie jednorazowych dotacji inwestycyjnych.

Pliki do pobrania:
Lista rankingowa po odwołaniach
Rezerwowa lista rankingowa

Zgodnie z Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie pn. "Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 2", wnioski w ramach 15% limitu miejsc, które mają zagwarantowane otrzymanie wsparcia finansowego w ramach Projektu (tj. 15% z całkowitej liczby 34 planowanych do przyznania dotacji inwestycyjnych, ustalonych w ramach limitu przysługującego w ramach projektu) znajdują się na pozycji od 1 do 5 listy rankingowej po odwołaniach.

05.07.2013
Stowarzyszenie "Promocja Przedsiębiorczości" informuje, że z dniem dzisiejszym, tj. 05.07.2013r. ulega zmianie Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie pn. Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 2 i następujące załączniki: Załącznik nr 6 - Wzór formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, Załącznik nr 12 - Wzór umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej oraz Załącznik nr 18 - Standardowy wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego. Ponadto do w/w Regulaminu wprowadza się Załącznik nr 21 - Zaświadczenie o zatrudnieniu oraz Załącznik nr 22 - Oświadczenie o dochodach. Aktualna dokumentacja dostępna jest w zakładce: Projekty - Dokumenty do pobrania.

02.07.2013
W związku z zakończeniem prac Komisji Oceny Wniosków oraz zatwierdzeniem przez IP2 - Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu wyników prac Komisji Oceny Wniosków o przyznanie jednorazowych dotacji inwestycyjnych w ramach projektu "Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 2" realizowanego w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz Promocja Przedsiębiorczości i samo zatrudnienia, Stowarzyszenie "Promocja Przedsiębiorczości" podaje do publicznej wiadomości podstawową listę rankingową wniosków o przyznanie jednorazowych dotacji inwestycyjnych.

Do pobrania

Zgodnie z Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie pn. "Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 2" wnioski w ramach 85% limitu miejsc (tj. 85% z całkowitej liczby planowanych do przyznania dotacji inwestycyjnych w ramach projektu) znajdujące się na pozycji od 1 do 29 podstawowej listy rankingowej mają zagwarantowane otrzymanie wsparcia finansowego.

21.06.2013
Stowarzyszenie "Promocja Przedsiębiorczości" informuje, że IP2, tj. Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu wydłużył termin weryfikacji podstawowej listy rankingowej do dnia 27. czerwca 2013 r. na mocy Wytycznych Instytucji Pośredniczącej dla Beneficjentów (Projektodawców) oraz Beneficjentów pomocy ubiegających się o wsparcie w ramach Działania 6.2 POKL

17.05.2013
Stowarzyszenie "Promocja Przedsiębiorczości" informuje, iż zakończyła się ocena formalna wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej złożonych w ramach projektu "Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 2". Wszystkie wnioski zostały zakwalifikowane do następnego etapu - oceny merytorycznej, która rozpocznie się 22 maja 2013 r.

23.04.2013
Informacja o wynikach konkursu na stanowisko Menadżera Projektu do pobrania.

17.04.2013
Lista kandydatów spełniających wymagania obligatoryjne konkursu na stanowisko Menadżera Projektu do pobrania.

11.04.2013
Zmiana godzin otwarcia Biura Projektu: Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00.

11.04.2013
Na prośbę Izby Rzemieślniczej w Opolu informujemy, iż Regionalny Punkt Konsultacyjny KSU działający przy Izbie Rzemieślniczej w Opolu świadczy bezpłatne konsultacje w zakresie sporządzania biznesplanów oraz usługi informacyjne związane z tematyką zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej.
Punkt Konsultacyjny mieści się w budynku Izby Rzemieślniczej w Opolu przy ul. Katowickiej 55, II piętro, pok. 2.6 lub 2.7 (czynny w godzinach 10.00-14.00, od poniedziałku do piątku).

05.04.2013
Stowarzyszenie "Promocja Przedsiębiorczości" ogłasza konkurs na stanowisko Menadżera Projektu Nr POKL.06.02.00-16-007/12 pt. "Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 2" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Treść ogłoszenia do pobrania.

28.03.2013
Do pobrania harmonogram doradztwa grupowego:
Grupa A
Grupa B

28.03.2013
Wnioski o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej wraz z wymaganymi załącznikami będą przyjmowane w Biurze Projektu w terminie od 8. do 22. kwietnia 2013 r. (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8:00 - 14:00.

Wniosek o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej można przesłać pocztą lub złożyć osobiście. W obu przypadkach decyduje data i godzina wpływu wniosku. Wnioski, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą brane pod uwagę i nie będą zwracane. Niezachowanie wyznaczonego terminu, zgodnie z zapisami Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie: Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 2, będzie równoznaczne z rezygnacją Beneficjenta pomocy z ubiegania się o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej.

06.03.2013
Harmonogram doradztwa indywidualnego do pobrania.

15.02.2013
Harmonogramy spotkań z doradcą zawodowym w celu zidentyfikowania potrzeb szkoleniowo-doradczych Uczestników projektu "Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 2":
Diagnoza potrzeb szkoleniowo doradczych
Harmonogram 18.02
Harmonogram 19.02
Harmonogram 20.02
Harmonogram 21.02
Harmonogram 22.02


15.02.2013
Harmonogram szkoleń dla Grupy szkoleniowej "A" i "B" oraz podział na Grupy szkoleniowe Uczestników projektu "Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 2":
Harmonogram
Grupa A
Grupa B

14.02.2013
Informacja o ostatecznej liście rankingowej projektu do pobrania tutaj

06.02.2013
Informujemy o wyborze najkorzystniejszej oferty w Przedmiocie zamówienia: projekt graficzny, druk oraz dostawę teczek; projekt graficzny, druk oraz dostawa notesów dla uczestników projektu; zakup, oznaczenie i dostawę długopisów; druk i bindowanie materiałów szkoleniowych w ramach projektu "Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 2" i Zapytania ofertowego nr 4/POKL/6.2/2013. W wyniku przeprowadzonej oceny formalnej i merytorycznej realizacja zamówienia zostanie zlecona Wykonawcy: Komunikator public relations, ul. Sosnkowskiego 29, 45-272 Opole.
Dziękujemy wszystkim Oferentom za poświęcony czas i gratulujemy Wykonawcy zwycięstwa w postępowaniu.

01.02.2013
Informujemy uczestników projektu "Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 2" o dostępności do pobrania wstępnej listy rankingowej potencjalnych uczestników projektu.

31.01.2013
Informujemy o wyborze najkorzystniejszej oferty w Przedmiocie zamówienia: Usługa związana z zapewnieniem cateringu dla uczestników szkoleń i wykładowcy - 20 spotkań x 21 osób = 420 w ramach projektu "Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 2" i Zapytania ofertowego nr 3/POKL/6.2/2013. W wyniku przeprowadzonej oceny formalnej i merytorycznej realizacja zamówienia zostanie zlecona Wykonawcy: Restauracja "Aquarele" ul. Wrocławska 109, 45-837 Opole. Dziękujemy wszystkim Oferentom za poświęcony czas i gratulujemy Wykonawcy zwycięstwa w postępowaniu.

25.01.2013
Informujemy, że konkurs na realizację zadania pn. "Przeprowadzenie szkoleń w ramach dwóch modułów tematycznych oraz przeprowadzenie indywidualnego i grupowego doradztwa" w ramach projektu "Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 2" i Zapytania ofertowego nr 1/POKL/6.2/2013 został rozstrzygnięty. W wyniku przeprowadzonej oceny formalnej i merytorycznej zadanie zostanie zlecone:
1. Kancelarii Radcy Prawnego - Katarzyna Bisowska.
2. Zespół pod kierownictwem pana Jacka Pieczonki.
3. Business Support Tomasz Kosowski
Dziękujemy Oferentom za poświęcony czas i gratulujemy firmom zwycięstwa w postępowaniu.

24.01.2013
Informacja o unieważnieniu postępowania na dostawę teczek, notesów, długopisów - nr postępowania 2/POKL/6.2/2013 do pobrania

21.01.2013
Zapraszamy do złożenia oferty na Zapytanie o cenę nr 3/POKL/6.2/2013 na świadczenie usługi cateringu.

17.01.2013
Uprzejmie informujemy, że harmonogram spotkań Kandydatów z doradcą zawodowym/psychologiem w Stowarzyszeniu "Promocja Przedsiębiorczości" dnia 18.01.2013 r. jest dostępny do pobrania

17.01.2013
W dziale "do pobrania" zamieszczono aktualną wersję nr 12 Wytycznych Instytucji Pośredniczącej dla Beneficjentów (Projektodawców) oraz Beneficjentów pomocy ubiegających się o wsparcie w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, Priorytet VI Rynek otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie opolskim.

14.01.2013
Wykaz najważniejszych zmian wprowadzonych do Wytycznych Instytucji Pośredniczącej dla Beneficjentów (Projektodawców) oraz Beneficjentów pomocy ubiegających się o wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie opolskim przyjętych uchwałą nr 3112/2012 z dnia 18 grudnia 2012 r. (wersja nr 12). Do pobrania

14.01.2013
Uprzejmie informujemy, że z dniem 14.01.2013 r. zostało skorygowane Zapytanie ofertowe 2/POKL/6.2/2013 - przeprowadzanie szkoleń i doradztwa indywidualnego w pkt. 1. Przedmiot zamówienia. Poniżej podajemy aktualne zapisy:
Moduł 1
Szkolenia - Podstawy prawne prowadzenia działalności gospodarczej i prawo pracy - wraz z przygotowaniem materiałów szkoleniowych w wersji elektronicznej oraz jednego egzemplarza w wersji papierowej po dokonaniu wyboru podmiotu realizującego zadanie.

Moduł 2
Szkolenia - Rachunkowość i finanse oraz biznes plan - wraz z przygotowaniem materiałów szkoleniowych w wersji elektronicznej oraz jednego egzemplarza w wersji papierowej po dokonaniu wyboru podmiotu realizującego zadanie.

12.01.2013
Uprzejmie informujemy, że harmonogram spotkań Kandydatów z doradcą zawodowym/psychologiem w Stowarzyszeniu "Promocja Przedsiębiorczości" dnia 14.01.2013 r. jest dostępny do pobrania

09.01.2013
Uprzejmie informujemy, że harmonogram spotkań Kandydatów z doradcą zawodowym/psychologiem w Stowarzyszeniu "Promocja Przedsiębiorczości" dnia 10.01.2013 r. jest dostępny do pobrania

07.01.2013
Uprzejmie informujemy, że harmonogram spotkań Kandydatów z doradcą zawodowym/psychologiem w Stowarzyszeniu "Promocja Przedsiębiorczości" dnia 09.01.2013 r. jest dostępny do pobrania.

06.01.2013
Uprzejmie informujemy, że harmonogram spotkań Kandydatów z doradcą zawodowym/psychologiem w Stowarzyszeniu "Promocja Przedsiębiorczości" dnia 08.01.2013 jest dostępny do pobrania

03.01.2013
Uprzejmie informujemy, że lista Kandydatów na spotkanie z doradcą zawodowym w Stowarzyszeniu "Promocja Przedsiębiorczości" jest dostępna do pobrania. Listy będą systematycznie uzupełniane w kolejnych dniach.

13.12.2012
Informujemy, że ulega wydłużeniu termin rekrutacji do Projektu: Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 2. Formularze rekrutacyjne (dostępne w zakładce: Dokumenty do pobrania - Regulamin rekrutacji - Załączniki) można składać w Biurze Projektu od poniedziałku do piątku pomiędzy godziną 9:00 a 14:00 do 31 grudnia 2012 r.

10.12.2012
Sprostowanie do Zapytania ofertowego 6/POKL/6.2/2012 - dostawa materiałów biurowych, informacyjnych i książek. W treści zapytania została podwójnie ujęta Część 4 - Projekt graficzny, wykonanie, dostawa i montaż tablicy promujących Projekt... Prawidłowa treść zapytania obejmuje tę pozycję tylko jeden raz. Z dniem 10.12.2012 r. zmieniono treść załącznika na korygującą podwójny zapis.

21.11.2012
Sprostowanie do Zapytania ofertowego 5/POKL/6.2/2012 - na "Przeprowadzenie rozmowy z Kandydatami na uczestników projektu z doradcą zawodowym/psychologiem połączonych obowiązkowo z przeprowadzeniem testu psychologicznego". Informujemy, że ulega zmianie dotychczasowa wersja Załącznika nr 3 - oferta cenowa.

16.11.2012
W zakładce Dokumenty do pobrania zamieszczono Regulamin rekrutacji do Projektu: Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 2 wraz z załącznikami, a także Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

14.11.2012
W zakładce Zamówienia zamieszczono Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty na: produkcję i emisję spotu radiowego; wykonanie projektu graficznego oraz druk plakatów i ulotek; przygotowanie do druku i publikacja ogłoszenia w prasie o zasięgu regionalnym i/lub lokalnym.

09.11.2012
W zakładce Zamówienia zamieszczono zapytania ofertowe zapraszające do złożenia ofert:
  • na produkcję i emisję spotu radiowego
  • na wykonanie projektu graficznego oraz druku plakatów oraz ulotek
  • na przygotowanie do druku i publikację ogłoszenia