NASZE PROJEKTY


Informacja o ubezpieczeniu NNW i OC w życiu prywatnym Uczestników Projektu pt. „Recepta na uśmiech”

« wstecz

05.08.2016

Informujemy, iż na czas realizacji Projektu pt. „Recepta na uśmiech”, tj. do 31 maja 2017 r., Uczestnicy Projektu zostali objęci ubezpieczeniem Następstw Nieszczęśliwych Wypadków oraz Odpowiedzialności Cywilnej w życiu prywatnym w ramach polis ubezpieczeniowych zawartych z PZU S.A. Poniżej podajemy numery polis ubezpieczeniowych, podstawowy zakres, numer telefonu do Centrum alarmowego oraz ogólne warunki ubezpieczenia. Oryginały polis znajdują się w Biurze Projektu.

1. Polisa ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków NNW Ogólne (Umowa zbiorowa imienna z listą osób) Nr: 1013801929

Zakres ubezpieczenia:
• świadczenie z tytułu śmierci – suma ubezpieczenia: 20.000,00 zł
• świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu - suma ubezpieczenia: 20.000,00 zł
• assistance zakres podstawowy
• dieta szpitalna – wysokość świadczenia za 1 dzień: 50,00 zł

W przypadku awarii lub wypadku dzwonić: 801-102-102 lub +48 22 566-55-55

2. Polisa grupowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w życiu prywatnym Nr: JSC 23251070

Zakres ubezpieczenia:
• zakres terytorialny: obszar RP
• suma gwarancyjna na jednego ubezpieczonego: 20.000,00 zł

W przypadku awarii lub wypadku dzwonić: 801-102-102 lub +48 22 566-55-55

3. Ogólne warunki ubezpieczenia NNW i OC:
OC
NNW
Zmiany w OWU OC

« wsteczLoga partnerów projektów