NASZE PROJEKTY


Rekrutacja do Projektu „Recepta na uśmiech 2” dla dzieci/młodzieży z niepełnosprawnościami – nabór uzupełniający

« wstecz

24.04.2018

W związku z rezygnacją z uczestnictwa w Projekcie jednego z Uczestników oraz brakiem osób na liście rezerwowej, Stowarzyszenie „Promocja Przedsiębiorczości” z/s w Opolu ogłasza nabór uzupełniający w ramach rekrutacji do Projektu „Recepta na uśmiech 2”.

Nabór uzupełniający będzie prowadzony w dniach od 25 – 27.04.2018r., zgodnie z poniższym harmonogramem:

- w dniach 25 i 26.04.2018r. w godzinach od 8:00 do 14:00,
- w dniu 27.04.2018r. w godzinach od 8:00 do 10:00.

Do Projektu zostaną zakwalifikowani: 1 dziecko/młodzież z niepełnosprawnością wraz z jego rodzicem/opiekunem.

Osoby zainteresowane udziałem w Projekcie zobowiązane są:
- wypełnić Formularz rekrutacyjny do Projektu – Załącznik nr 1A do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie pt. Recepta na uśmiech 2 – do pobrania z zakładki: Dokumenty do pobrania
- załączyć aktualne lub stopniu niepełnosprawności; w przypadku osób ze stwierdzonymi zaburzeniami psychicznymi na potwierdzenie statusu osoby niepełnosprawnej można przedstawić inny niż orzeczenie o niepełnosprawności dokument poświadczający stan zdrowia wydany przez lekarza, tj. orzeczenie o stanie zdrowia lub opinię
Powyższe dokumenty należy złożyć w jednym egzemplarzu w Biurze Projektu, tj. Stowarzyszenie „Promocja Przedsiębiorczości” przy ul. Damrota 4 (III piętro) w Opolu, w terminie naboru.
Dokumentację zgłoszeniową można złożyć osobiście, za pośrednictwem innych osób lub przesłać drogą pocztową.
W przypadku wysłania dokumentacji zgłoszeniowej drogą pocztową za datę złożenia uznaje się datę jej wpływu do Biura Projektu, a nie datę stempla pocztowego.
Dokumenty zgłoszeniowe, które zostaną złożone/wpłyną do Biura Projektu po upływie terminu naboru nie będą rozpatrywane i nie będą zwracane, ani na etapie rekrutacji, ani po zakończeniu realizacji Projektu.

Złożenie lub przesłanie dokumentów zgłoszeniowych nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w Projekcie.

Szczegółowe informacje dotyczące procesu rekrutacji do Projektu znajdują się w § 6 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie pt. Recepta na uśmiech 2

« wsteczLoga partnerów projektów