NASZE PROJEKTY


Rekrutacja do Projektu „Recepta na uśmiech 2” dla dzieci/młodzieży z niepełnosprawnościami – nabór uzupełniający

« wstecz

10.07.2018

W związku z rezygnacją z uczestnictwa w Projekcie jednego z Uczestników oraz brakiem osób na liście rezerwowej, Stowarzyszenie „Promocja Przedsiębiorczości" z/s w Opolu ogłasza nabór uzupełniający w ramach rekrutacji do Projektu „Recepta na uśmiech 2".

Nabór uzupełniający będzie prowadzony w dniach od 11 – 13.07.2018r. w godzinach od 8:00 do 14:00.

Do Projektu zostaną zakwalifikowani: 1 dziecko/młodzież z niepełnosprawnością wraz z jego rodzicem/opiekunem.

Osoby zainteresowane udziałem w Projekcie zobowiązane są:
- wypełnić Formularz rekrutacyjny do Projektu – Załącznik nr 1A do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie pt. Recepta na uśmiech 2 – do pobrania z zakładki: Dokumenty do pobrania
- załączyć kserokopię aktualnego Orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności; w przypadku osób ze stwierdzonymi zaburzeniami psychicznymi na potwierdzenie statusu osoby niepełnosprawnej można przedstawić inny niż orzeczenie o niepełnosprawności dokument poświadczający stan zdrowia wydany przez lekarza, tj. orzeczenie o stanie zdrowia lub opinię

Powyższe dokumenty należy złożyć w jednym egzemplarzu w Biurze Projektu, tj. Stowarzyszenie „Promocja Przedsiębiorczości" przy ul. Damrota 4 (III piętro) w Opolu, w terminie naboru, tj. od 11 – 13.07.2018r. w godzinach od 8:00 do 14:00.
Dokumentację zgłoszeniową można złożyć osobiście, za pośrednictwem innych osób lub przesłać drogą pocztową.
W przypadku wysłania dokumentacji zgłoszeniowej drogą pocztową za datę złożenia uznaje się datę jej wpływu do Biura Projektu, a nie datę stempla pocztowego.
Dokumenty zgłoszeniowe, które zostaną złożone/wpłyną do Biura Projektu po upływie terminu naboru nie będą rozpatrywane i nie będą zwracane, ani na etapie rekrutacji, ani po zakończeniu realizacji Projektu.
Złożenie lub przesłanie dokumentów zgłoszeniowych nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w Projekcie.
Szczegółowe informacje dotyczące procesu rekrutacji do Projektu znajdują się w § 6 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie pt. Recepta na uśmiech 2

« wsteczLoga partnerów projektów