AKTUALNOŚCI

Wstępna Lista Rankingowa Uczestników projektu do projektu pt.: Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 5 - II runda

30.04.2021

Informujemy, iż w wyniku przeprowadzonej oceny merytorycznej przez Zespół Komisji Rekrutacyjnej ogłaszamy Wstępną Listę Rankingową Uczestników projektu – Kobiet i Mężczyzn do projektu pt.: "Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 5" – II Runda

Wstępna lista rankingowa Uczestników- Kobiety
Wstępna lista rankingowa Uczestników - Mężczyźni

Ponadto ogłaszamy Wstępną Listę Rezerwową Uczestników projektu – Kobiet i Mężczyzn do projektu pt.: "Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 5" – II Runda

Lista rezerwowa Uczestników - Kobiety
Lista rezerwowa Uczestników - Mężczyźni

Zgodnie z § 8 Regulaminu Rekrutacji do projektu "Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 5" Uczestnikiem projektu może zostać osoba, która uzyska co najmniej 60% ogólnej liczby punktów możliwych do zdobycia tj. 17 punktów.

Formularz rekrutacyjny nr 10/FR/SPP/OKP5-II/2021 został wykluczony z procesu ubiegania się o uczestnictwo w Projekcie.

Jednocześnie informujemy, iż Kandydaci zakwalifikowani do udziału w projekcie są zobowiązani:

  1. podpisać Oświadczenie kwalifikowalności Uczestnika wraz z Oświadczeniem Uczestnika projektu;
  2. złożyć Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające status Kandydata jako osoby bezrobotnej lub biernej zawodowo w dniu jego wydania - aktualne na dzień przystąpienia do projektu (ważne w okresie 30 dni od dnia jego wydania). Wzór wniosku oraz Zaświadczenia stanowi załącznik nr 3 i 4 do Regulaminu Rekrutacji;
  3. w przypadku osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy - Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy właściwego dla miejsca zamieszkania Kandydata o pozostawaniu w rejestrze bezrobotnych w dniu jego wydania – aktualne na dzień przystąpienia do projektu (ważne w okresie 30 dni od dnia jego wydania).

    Personel Projektu skontaktuje się telefonicznie z Państwem w celu umówienia dnia i godziny stawienia się w Stowarzyszeniu "Promocja Przedsiębiorczości" w Opolu. Ostateczny termin podpisania Oświadczeń oraz złożenie ww, dokumentów upływa dnia 10 maja 2021 r.« wstecz