AKTUALNOŚCI

Nabór wniosków o przyznanie dotacji w ramach II Rundy Projektu

02.06.2021

Wnioski o przyznanie dotacji na założenie działalności gospodarczej wraz z wymaganymi załącznikami będą przyjmowane w Biurze Projektu - w Stowarzyszeniu "Promocja Przedsiębiorczości" przy ul. Damrota 4 w Opolu (III p.), w dniu 10.06.2021 r. w godzinach 8:00 - 14:00.

Uczestnik Projektu, ubiegający się o przyznanie dotacji, składa w Biurze Projektu następujące dokumenty:
1. Wniosek o przyznanie dotacji (Załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (obowiązujący w ramach II Rundy) w ramach Projektu Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 5) - 2 egzemplarze; wraz z wymaganymi załącznikami, tj.:

2. Potwierdzenie udziału w module szkoleniowo - doradczym - 2 egzemplarze (kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem);

3. Biznesplan (Załącznik nr 3 do w/w Regulaminu) - 2 egzemplarze;

4. Harmonogram rzeczowo - finansowy (Załącznik nr 8 do w/w Regulaminu) - 2 egzemplarze;

5. Wszystkie dokumenty niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej, która ma zostać utworzona w związku z realizacją projektu, w szczególności (nie dotyczy pozwoleń, które można uzyskać wyłącznie po założeniu działalności gospodarczej):
  • pozwolenia na budowę/przebudowę/odbudowę itp. - zgodnie z Prawem budowlanym (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1186 z późn.zm.),
  • pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania budynku lub jego części - zgodnie z Prawem budowlanym (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1186 z późn.zm.)
- 2 egzemplarze (kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem). Wnioski, do których nie zostały załączone w/w pozwolenia będą odrzucone na etapie oceny formalnej. Osoby nie posiadające ww. pozwoleń, tracą możliwość dalszego uczestnictwa w projekcie.

Dokumenty przygotowane przy użyciu niestandardowego formularza, bez kompletu załączników i opracowane niezgodnie z wymaganym formatem będą odrzucone na etapie oceny formalnej.
Dokumenty, o których mowa powyżej należy własnoręcznie podpisać, trwale spiąć, ponumerować i zaparafować wszystkie strony Wniosku łącznie z załącznikami (z zastosowaniem numeracji ciągłej). Dwa egzemplarze wniosku należy umieścić (każdy Wniosek osobno) w skoroszytach A4 zawieszanych, z boczną perforacją i dostarczyć do Biura projektu w terminie naboru.

Wniosek o przyznanie dotacji wraz z kompletem załączników należy złożyć w zaklejonej kopercie opisanej w następujący sposób:

Imię i nazwisko,
adres do korespondencji Uczestnika Projektu

Stowarzyszenie "Promocja Przedsiębiorczości"
ul. Damrota 4, 45-064 Opole

Dotacja na założenie działalności gospodarczej Projekt "Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 5"

Wnioski, które wpłyną po wyznaczonym terminie naboru nie będą brane pod uwagę i nie będą zwracane.

Niezłożenie Wniosku o przyznanie dotacji w wyznaczonym terminie, oznacza rezygnację Uczestnika Projektu z ubiegania się o przyznanie dotacji na założenie działalności gospodarczej.

Szczegółowe informacje dotyczące składania wniosków oraz przygotowania dokumentów znajdują się w Regulaminie przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (obowiązującym w ramach II Rundy) w ramach Projektu Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 5.


« wstecz