AKTUALNOŚCI

Zapytanie ofertowe

11.01.2022

Stowarzyszenie „Promocja Przedsiębiorczości” z/s w Opolu (zwane dalej: Zamawiającym) ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia w ramach Projektu pt. „Recepta na uśmiech 4” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w ramach Osi Priorytetowej VIII - Integracja społeczna, Działanie 8.2 - Włączenie społeczne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020). Wybór Wykonawcy będzie odbywał się z uwzględnieniem aspektów społecznych na zasadach: brak trybu - bez zastosowania przepisów Ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych(Dz.U.z2019r.poz.1843, z późn.zm.).

I. Przedmiot zamówienia:
a) Przedmiotem Zamówienia jest objęcie ubezpieczeniem NNW w okresie realizacji Projektu pt. „Recepta na uśmiech 4”:
30-osób będących Uczestnikami Projektu pt. „Recepta na uśmiech 4”- dzieci/młodzieży z niepełnosprawnościami oraz
30-rodziców/opiekunów prawnych w/w dzieci/młodzieży z niepełnosprawnościami
na okres: od 01.02.2022 r. (możliwy najwcześniejszy termin) do 31.07.2022 r. (koniec realizacji zadań w ramach Projektu),

b) 4-osób będących Opiekunami grup Uczestników Projektu pt. „Recepta na uśmiech 4” na okres: : od 01.02.2022 r. (możliwy najwcześniejszy termin) do 31.07.2022 r. (koniec realizacji zadań w ramach Projektu)

Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż wśród Uczestników Projektu znajdują się osoby niepełnosprawne, w tym o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub z niepełnosprawnością sprzężoną oraz z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną i z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi.

« wstecz