AKTUALNOŚCI

Nabór wniosków do działania 5.1 POIG - rok 2011

18.03.2011

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
jako Instytucja Wdrażająca

Działanie 5.1 "Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym"

dla wczesnej fazy rozwoju i fazy rozwoju powiązań kooperacyjnych

w ramach

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 - 2013 działając na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 lutego 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, (Dz. U. z 2011 r. Nr 36 poz. 185)

ogłasza konkurs projektów

w ramach działania 5.1. "Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym"

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć poprzez jego zarejestrowanie w Generatorze Wniosków dostępnym na stronie www.parp.gov.pl

w terminie: od 21 marca do 27 maja 2011 r.

a następnie potwierdzić prawidłowość danych zawartych w elektronicznej wersji wniosku zgodnie z zapisami Regulaminu Przeprowadzenia Konkursu.

Dofinansowanie będzie udzielane na

- wczesną fazę rozwoju powiązań kooperacyjnych o profilu technologicznym lub przemysłowym w celu:
   * stworzenia warunków techniczno-organizacyjnych funkcjonowania powiązania kooperacyjnego,
   * opracowania wspólnej strategii rozwoju powiązania kooperacyjnego i jej wdrażania co najmniej przez okres równy okresowi trwałości projektu
Dofinansowanie może zostać przyznane na projekty polegające na zakupie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, mające charakter szkoleniowy i doradczy oraz na koszty osobowe i administracyjne.

- fazę rozwoju powiązań kooperacyjnych na celu przygotowanie wspólnego produktu i/lub usługi o charakterze innowacyjnym i ich wprowadzenie na rynek. Dofinansowanie może zostać przyznane na projekty o charakterze inwestycyjnym, doradczym, szkoleniowym oraz na projekty z zakresu badań przemysłowych lub prac rozwojowych oraz współpracy międzynarodowej powiązania kooperacyjnego oraz na koszty osobowo-administracyjne.

O dofinansowanie z Działania 5.1 może ubiegać się koordynator powiązania kooperacyjnego:

1. działający w formie: fundacji, stowarzyszenia zarejestrowanego, spółki akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, organizacji badawczej, oraz organizacji przedsiębiorców działającej na podstawie ustaw wymienionych w § 27 ust. 5 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 lutego 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. Nr 36, poz. 185 ), oraz instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk,

2. spełniający warunki określone w § 27, §27a ust 1-3 i § 28 ww. Rozporządzenia.

Budżet Działania wynosi: 104 300 000 EUR

Do pobrania:

ogłoszenie w wersji PDF« wstecz