AKTUALNOŚCI

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (notebook)

08.08.2011

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na zakup laptopa wraz z oprogramowaniem

Na podstawie § 25 Regulaminu przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień na do-stawy, usługi i roboty budowlane przez Stowarzyszenie "Promocja Przedsiębiorczości" Stowarzyszenie informuje o wyniku oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamó-wienia publicznego w trybie zapytania o cenę na zakup laptopa wraz z oprogramowaniem.

1. Wybór najkorzystniejszej oferty:

Za najkorzystniejszą pod względem najniższej ceny brutto produktu uznano ofertę nr 1 złożoną przez firmę:

Z.H.U. ALFANET Marcin Picz
Mały Rynek 11/2, 45-020 Opole

Wykonawcy, którzy złożyli ważne oferty:

OFERTA nr 1 - Z.H.U. ALFANET Marcin Picz
Mały Rynek 11/2, 45-020 Opole

2. Informacja o ofertach odrzuconych:
W trakcie postępowania żadna z ofert nie została odrzucona.

3. Informacja o wykonawcach wykluczonych z postępowania wraz z uzasadnieniem:
W prowadzonym postępowaniu nie wykluczono żadnego z wykonawców.

W sprawie terminu i miejsca zawarcia umowy Zamawiający będzie się kontaktował bezpo-średnio z Wykonawcą.

Z poważaniem
Prezes Zarządu Stowarzyszenia "Promocja Przedsiębiorczości" - Jakub Berezowski« wstecz