AKTUALNOŚCI

Zakończenie działalności Punktu Konsultacyjnego przy SPP

02.01.2012

Szanowni Państwo!

Stowarzyszenie "Promocja Przedsiębiorczości" zawiadamia o wyniku oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie zapytania o cenę na: wykonanie usługi audytu potwierdzającej, że projekt realizowany jest zgodnie z wnioskiem o udzielenie wsparcia oraz zawartą umową oraz, że wydatki poniesione przez Stowarzyszenie "Promocja Przedsiębiorczości" w IV kwartale 2011r. w odniesieniu do działań zrealizowanych w okresie roz-liczeniowym są kwalifikowane, tj. zgodne z umowami i wnioskami o udzielenie wsparcia oraz zasadami kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Efektem realizacji usługi audytu będzie wydanie opinii /certyfikatu i raportu/ w powyższym zakresie.

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający dokonał wyboru oferty nr 3 złożonej przez firmę:

Anna Rogalska Borowiec, Biegły Rewident
ul. Łysogórska 3, 30-698 Kraków

Pełny tekst komunikatu znajdą Państwo w załączonym niżej dokumencie:

Do pobrania:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty« wstecz