AKTUALNOŚCI

Uwaga! Zmianie ulega wysokość wsparcia finansowego

07.02.2019

Informujemy, iż w związku z otrzymaną interpretacją Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju próg 6-krotności wynagrodzenia*, do którego udzielana jest dotacja w ramach projektu, tj. 27.700,00 zł, stanowi kwotę brutto. W związku z powyższym Kandydaci, którzy przekroczyli w/w próg w złożonych Formularzach rekrutacyjnych, zobowiązani są do dostarczenia do Biura Projektu zaktualizowanego Formularza rekrutacyjnego w zakresie planowanych wydatków/zakupów oraz kwot brutto/netto/Vat w terminie do 15.02.2019 r.

*- przeciętne wynagrodzenie za pracę, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 28 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r., poz. 1065 z późn. zm.)

« wstecz