AKTUALNOŚCI

Uwaga! Zmianie ulega treść Regulaminu Rekrutacji

03.04.2019

Informujemy, iż z dniem 03.04.2019 r. Stowarzyszenie "Promocja Przedsiębiorczości" uzyskało zgodę Instytucji Pośredniczącej RPO WO (IP) - Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu - na dokonanie zmian punktacji w ramach poszczególnych kryteriów oceny merytorycznej kandydatów na uczestników projektu. Ponieważ dotychczasowa punktacja uniemożliwiała równy dostęp do projektu wszystkich kandydatów spełniających wymogi stawiane Grupie docelowej - Stowarzyszenie było zobowiązane uporządkować punktację w ramach kryteriów: przynależność do grupy priorytetowej. Nieuporządkowanie punktacji spowodowałoby całkowitą eliminację mężczyzn. W świetle powyższego zmianie ulegają zapisy Regulaminu Rekrutacji w: §3 ust. 2 i ust. 3 oraz §8 ust. 2 i ust. 5. Ostatecznie, po zmianach, w trakcie oceny merytorycznej Formularzy rekrutacyjnych możliwe jest uzyskanie maksymalnie ogółem 28 punktów w ramach wszystkich kryteriów. Uczestnikiem projektu nadal może zostać osoba, która uzyska co najmniej 60% ogólnej liczby punktów możliwych do zdobycia. Uporządkowanie punktacji nie ograniczy możliwości dostępu do projektu kobiet w stosunku do mężczyzn. Nadal kobiety traktowane są priorytetowo. Z założenia (ostatecznie) w wyniku oceny merytorycznej sporządzone zostaną dwie listy rankingowe Uczestników projektu, tj. odrębna lista dla kobiet i odrębna lista dla mężczyzn. Liczba Uczestników projektu pozostaje bez zmian, tj. 70 osób, w tym: 48 kobiet i 22 mężczyzn.

W zakładce Dokumenty do pobrania zamieszczono Aneks nr 1 do Regulaminu rekrutacji oraz nową treść Załącznika nr 4 - Karta oceny merytorycznej Formularza rekrutacyjnego

« wstecz