AKTUALNOŚCI

Wstępna Lista Rankingowa - Kobiety (po rekrutacji uzupełniającej)

15.05.2019

Informujemy, iż w wyniku przeprowadzonej oceny merytorycznej przez Zespół Komisji Rekrutacyjnej ogłaszamy Wstępną Listę Rankingową Uczestników projektu - Kobiety do projektu pt.: "Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 5" ", po rekrutacji uzupełniającej.

wstępna lista rankingowa Uczestników - kobiety

Ponadto ogłaszamy wstępną listę rezerwową Uczestników projektu - Kobiety do projektu pt.: "Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 5", po rekrutacji uzupełniającej.

lista rezerwowa Uczestników - kobiety

Zgodnie z § 8 Regulaminu Rekrutacji do projektu "Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 5 " Uczestnikiem projektu może zostać osoba, która uzyska co najmniej 60% ogólnej liczby punktów możliwych do zdobycia tj. 17 punktów.

Jednocześnie informujemy, iż Kandydaci zakwalifikowani do udziału w projekcie są zobowiązani podpisać Oświadczenie kwalifikowalności Uczestnika wraz z Oświadczeniem Uczestnika projektu.

Personel Projektu skontaktuje się telefonicznie z Państwem w celu umówienia dnia i godziny stawienia się w Stowarzyszeniu "Promocja Przedsiębiorczości" w Opolu.

Zapraszamy na podpisywanie w/w dokumentów w dniu 16.05.2019 r. w godz. od 8.30 do 15.30 w Biurze Projektu w siedzibie Stowarzyszenia "Promocja Przedsiębiorczości" przy ul. Damrota 4 w Opolu.« wstecz