AKTUALNOŚCI

Nabór Wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego

06.12.2019

Wnioski o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego wraz z wymaganymi załącznikami w będą przyjmowane w Biurze Projektu - w Stowarzyszeniu "Promocja Przedsiębiorczości" przy ul. Damrota 4 w Opolu (III piętro) w terminie od 18.12.2019r. do 20.12.2019r. w godzinach 8:00 - 14:00.

UWAGA: Termin naboru Wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego może ulec zmianie i jest uzależniony od podpisania Umów na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego przez wszystkich uczestników projektu "Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 5".

Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego można przesłać pocztą lub złożyć osobiście w Biurze Projektu. W obu przypadkach decyduje data i godzina wpływu do Biura Projektu. Wnioski, które wpłyną po wyznaczonym terminie naboru nie będą brane pod uwagę i nie będą zwracane.

Uczestnik Projektu składa w Biurze Projektu następujące dokumenty:

1. wypełniony Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego (Załącznik nr 23 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (obowiązujący od dnia 23.04.2019r. z późn. zm.) w ramach Projektu Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 5 - 2 egzemplarze;

wraz z wymaganymi załącznikami, tj.:

a) zaświadczenie/oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz o niezaleganiu z uiszczaniem podatków - 2 egzemplarze,
b) oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku podatkowym, w którym dana osoba przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych (Załącznik nr 6 do w/w Regulaminu) - 2 egzemplarze,
lub
kopie zaświadczeń o pomocy de minimis, wystawione przez podmioty udzielające pomocy w roku podatkowym, w którym dana osoba przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych - 2 egzemplarze (kopie potwierdzone przez uczestnika projektu za zgodność z oryginałem);

c) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Załącznik nr 7 do w/w Regulaminu) - 2 egzemplarze;

d) oświadczenie o nieposiadaniu długów objętych tytułami egzekucyjnymi oraz, że dana osoba nie jest dłużnikiem w sprawach prowadzonych w ramach egzekucji sądowej lub egzekucji administracyjnej (Załącznik nr 15 do w/w Regulaminu) - 2 egzemplarze;

e) oświadczenie o skorzystaniu lub nieskorzystaniu przez uczestnika projektu równolegle z innych źródeł publicznych, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PFRON, PROW 2014-2020 oraz środków oferowanych; w ramach PO WER, RPO WO 2014-2020 na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowalnych ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego (Załącznik nr 19 do w/w Regulaminu) - 2 egzemplarze.

Wniosek oraz wszystkie wymagane dokumenty powinny zostać wypełnione elektronicznie w języku polskim we wszystkich wymaganych polach. W przypadku, gdy któryś z jego punktów nie może być opisany przez uczestnika projektu należy wpisać "nie dotyczy".

Dokumenty przygotowane przy użyciu niestandardowego formularza, bez kompletu załączników i opracowane niezgodnie z wymaganym formatem będą odrzucane na etapie oceny formalnej.

UWAGA:

Przed złożeniem Wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego zasadnym jest dokonanie przez Uczestnika Projektu weryfikacji jego zgodności z wymogami określonymi w Karcie oceny formalnej wniosku o przyznanie wsparcia finansowego (Załącznik nr 9 do w/w Regulaminu).

Dokumenty, o których mowa powyżej należy własnoręcznie podpisać, trwale spiąć, ponumerować i zaparafować wszystkie strony Wniosku łącznie z załącznikami (z zastosowaniem numeracji ciągłej). Dwa egzemplarze Wniosku należy umieścić (każdy Wniosek osobno) w skoroszytach A4 zawieszanych, z boczną perforacją i dostarczyć do Biura projektu w terminie naboru.

Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w zaklejonej kopercie opisanej w następujący sposób:

Imię i nazwisko,
adres do korespondencji Uczestnika Projektu

Stowarzyszenie "Promocja Przedsiębiorczości"
ul. Damrota 4, 45-064 Opole

Przedłużone wsparcie pomostowe
Projekt "Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 5"

Niezłożenie Wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w wyznaczonym powyżej terminie, oznacza rezygnację Uczestnika Projektu z ubiegania się o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego.

Wsparcie pomostowe będzie udzielane w kwocie netto
bez względu na status podatkowy uczestnika.

Pozostałe informacje dotyczące składania Wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego oraz przygotowania dokumentów znajdują się w § 9 Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (obowiązującym od 23.04.2019r. z późn. zm.) w ramach projektu Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 5.

Regulamin wraz z wymaganymi załącznikami, o których mowa powyżej są dostępne na stronie internetowej Projektu: http://spp.opole.pl/okp5-download.html

« wstecz