NASZE PROJEKTY

Fundusz Rozwoju Przedsiębiorczości jest Funduszem Pożyczkowym działającym w strukturach Stowarzyszenia „Promocja Przedsiębiorczości” od 1996 r. jako jeden z komponentów projektu pod nazwą „Promocja Zatrudnienia i Rozwoju Służb Zatrudnienia” w ramach pomocy finansowej Banku Światowego, tj. „Projekt rozwoju małej przedsiębiorczości” – TOR#10 (zwany dalej w skrócie FRP).

Obok Ośrodków Wspierania Przedsiębiorczości i Inkubatorów Przedsiębiorczości - FRP stanowić miał jeden z elementów kompleksowego projektu, w wyniku którego powstawać miały małe przedsiębiorstwa tworzące nowe miejsca pracy.

Realizacja ogólnych założeń projektu przypadła Ministerstwu Pracy i Polityki Socjalnej, z którym w dniu 13 maja 1996 r. Stowarzyszenie „Promocja Przedsiębiorczości” zawarło Umowę w celu wykonania postanowień umowy pożyczki między Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju a Ministrem Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 3 lipca 1991 r. w zakresie części E2, wykazu nr 2 do powyższej umowy pożyczki w ramach projektu „Rozwój Małej Przedsiębiorczości” (TOR#10).

Cele FRP:
  • pobudzanie aktywności społeczności lokalnych na polu działalności gospodarczej,
  • kreowanie świadomości roli przedsiębiorczości własnej w rozwoju społeczności lokalnej i promowanie przedsiębiorczości wśród bezrobotnych,
  • tworzenie warunków i możliwości realizacji lokalnych przedsięwzięć gospodarczych,
  • gromadzenie i pozyskiwanie lokalnych funduszy z przeznaczeniem ich na zwiększenie środków FRP,
  • wspieranie i uzupełnianie działań administracji rządowej i samorządowej w programie aktywnej walki z bezrobociem.
Zadania FRP:
  • udzielanie pożyczek i wsparcia kapitałowego bądź finansowego w formie innej niż pożyczki bezrobotnym i innym podmiotom spełniającym warunki, określone przez Regulamin Funkcjonowania FRP,
  • udzielanie wszechstronnej pomocy w przygotowywaniu wniosków pożyczkowych wszystkim zainteresowanym,
  • monitorowanie stanu finansowego i stały nadzór nad podmiotami korzystającymi z FRP.
Stan obecny FRP:
Ilość Pożyczek wypłaconych ogółem: 63
Wartość wypłaconych pożyczek ogółem: 2 015 053,95 PLN