NASZE PROJEKTY

Projekt: Innowacje 4D - multidyscyplinarne wsparcie dla opolskich firm
jest realizowany przez Stowarzyszenie „Promocja Przedsiębiorczości” w Opolu w partnerstwie z Parkiem Naukowo Technologicznym w Opolu
i współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Działania 8.2 Transfer Wiedzy, Poddziałania 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw
Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Szkolenia i staże

« wstecz

04.11.2014

W ramach realizowanego projektu pn "Innowacje 4D - multidyscyplinarne wsparcie dla opolskich firm" odbyły się szkolenia z zakresu 4 innowacji: produktowej, procesowej, marketingowej i organizacyjnej w terminach:

- od 01.10 do 04.10.2014 r.
- od 13.10 do 16.10.2014 r.

Uczestnikami szkoleń byli zrekrutowani pracownicy 20 przedsiębiorstw i 20 pracowników naukowych, naukowo - dydaktycznych i dydaktycznych.

Szkolenia odbyły się w siedzibie Wyższej Szkoły Bankowej w Opolu oraz w Stowarzyszeniu "Promocja Przedsiębiorczości" w Opolu.

Kolejnym etapem projektu są staże pracowników naukowych, naukowo - dydaktycznych i dydaktycznych w przedsiębiorstwach, które rozpoczęły się 20 października 2014 r. Uczestnicy projektu zostali podzieleni na 5 zespołów roboczych (4 przedsiębiorstwa i 4 naukowców), nad którymi opiekę merytoryczną sprawować będą mentorzy/opiekunowie.

W ramach ustalonych zespołów staże trwać będą średnio 1,5 miesiąca w jednym przedsiębiorstwie. Naukowcy zapoznają się z potencjałem innowacyjnym firmy, zasadami funkcjonowania firmy a ponadto przekażą wiedzę dotyczącą innowacji. W trakcie trwania stażu zostaną zebrane przez naukowców informacje, na podstawie których, zostanie opracowana dokumentacja wdrożeniowa dla poszczególnych przedsiębiorstw z zakresu innowacji: produktowej, procesowej, marketingowej i organizacyjnej.

W dniu 20.10.2014 r. zostały podpisane umowy:

- o staż pomiędzy poszczególnymi przedsiębiorstwami, a naukowcami w ramach jednego zespołu i Organizatorem (na okres 1,5 miesiąca ). Staże pracowników naukowych, naukowo - dydaktycznych i dydaktycznych będą trwać do 19.04.2015 r.

W dniu 20.10.2014 r. zostały podpisane umowy:

- z opiekunami pracowników naukowych, naukowo - dydaktycznych i dydaktycznych. Umowy zawarte zostały pomiędzy pracownikiem przedsiębiorstwa, a przedsiębiorstwem i Organizatorem (na okres 6 miesięcy). Czas opieki nad pracownikiem naukowym, naukowo - dydaktycznym i dydaktycznym będzie trwać do 19.04.2015 r.

- z mentorami sprawującymi opiekę merytoryczną nad zespołem naukowców. Umowy zawarte zostały pomiędzy mentorem, a Organizatorem (na okres 6 miesięcy). Opieka mentorska trwać będzie do 19.04.2015 r.

Od 20.04.2015 r. rozpoczną się staże w jednostkach naukowych dla pracowników przedsiębiorstw i trwać będą 2 miesiące. Podczas stażu pracownicy przedsiębiorstw zapoznają się między innymi z procesem i możliwościami administracyjnymi współpracy w obszarze nauka - biznes a także możliwościami wdrożenia innowacji i nowych technologii.

« wstecz

Człowiek - najlepsza inwestycja