NASZE PROJEKTY

Projekt: Innowacje 4D - multidyscyplinarne wsparcie dla opolskich firm
jest realizowany przez Stowarzyszenie „Promocja Przedsiębiorczości” w Opolu w partnerstwie z Parkiem Naukowo Technologicznym w Opolu
i współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Działania 8.2 Transfer Wiedzy, Poddziałania 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw
Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Staże pracowników przedsiębiorstw na opolskich uczelniach

« wstecz

13.04.2015

W dniu 20 kwietnia 2015r. rozpocznie się kolejny etap projektu pn. "Innowacje 4D-multidyscyplinrne wsparcie dla opolskich firm" - staże pracowników przedsiębiorstw na opolskich uczelniach.

Uczestnicy naszego projektu odbędą 2 miesięczne staże (80 godzin na miesiąc) na:
- Politechnice Opolskiej (16 osób),
- Uniwersytecie Opolskim (3 osoby),
- Szkole Wyższej im. Bogdana Jańskiego (1 osoba).

Stażyści w ramach ustalonego wymiaru godzin zaznajomią się z możliwościami współpracy nauki i biznesu oraz poznają zaplecze laboratoryjne do wykorzystania przez przedsiębiorstwa oraz odbędą szkolenie praktyczne trwające minimum 8 godzin na stanowisku pracownika naukowego, naukowo-dydaktycznego lub dydaktycznego. Opiekę nad stażystami sprawować będą pracownicy opolskich uczelni, w większości uczestnicy projektu.

Uczestnicy zobowiązani są do rozliczenia dwóch okresów w ramach stażu tj.:
1/ 20.04.- 19.05.2015r.,
2/ 20.05.- 19.06.2015r.,
poprzez dostarczenie Organizatorowi określonych dokumentów w terminie 3 dni roboczych od daty zakończenia zadań wykonanych i zaplanowanych na dany okres:
- karty ewidencji pracy stażu,
- listy obecności,
zatwierdzonych przez opiekuna stażysty.

Ponadto stażyści zobowiązani są do dostarczenia Organizatorowi Końcowego raportu ze stażu oraz dokumentacji zdjęciowej, zatwierdzonej przez opiekuna stażysty w terminie do 3 dni roboczych od zakończenia ostatniego miesiąca stażu oraz wypełnienia ankiet ewaluacyjnych.

« wstecz

Człowiek - najlepsza inwestycja