NASZE PROJEKTY

Projekt: Innowacje 4D - multidyscyplinarne wsparcie dla opolskich firm
jest realizowany przez Stowarzyszenie „Promocja Przedsiębiorczości” w Opolu w partnerstwie z Parkiem Naukowo Technologicznym w Opolu
i współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Działania 8.2 Transfer Wiedzy, Poddziałania 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw
Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Innowacje 4D - multidyscyplinarne wsparcie dla opolskich firm


Projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie „Promocja Przedsiębiorczości” w Opolu w partnerstwie z Parkiem Naukowo Technologicznym w Opolu i współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 8.2 Transfer Wiedzy, Poddziałania 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt realizowany: od 01 czerwca 2014 r. do 30 czerwca 2015 r.

Cel: zacieśnienie współpracy pomiędzy jednostkami sektora B+R a przedsiębiorstwami MMŚP oraz zwiększenie wdrażania rozwiązań innowacyjnych poprzez szkolenia i staże.

W ramach Projektu Uczestnicy skorzystają z bezpłatnych szkoleń z zakresu innowacji produktowej, procesowej, organizacyjnej i marketingowej. Ponadto naukowcy wraz z pracownikami przedsiębiorstw, w ramach odbywanych staży, dokonają analizy firm pod kątem potencjału innowacyjnego. Wspólna praca zakończy się przygotowaniem dokumentacji wdrożeniowej zawierającej kompletną analizę przedsiębiorstwa i gotową propozycję wdrożenia innowacyjnych rozwiązań.

Grupę docelową będzie stanowiło 40 osób - Uczestników Projektu z obszaru woj. opolskiego, z czego 20-osób to będą pracownicy/ce naukowi, naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni opolskich uczelni i jednostek naukowych, a 20 osób to będą pracownicy przedsiębiorstw, w tym co najmniej z 10 przedsiębiorstw z branży ekoenergetycznej i zielonej technologii.

Zostaną oni połączeni w 5 zespołów (każdy po 4 naukowców i 4 pracowników przedsiębiorstw). W ramach takiego zespołu, naukowcy najpierw odbędą staż w przedsiębiorstwie gdzie zapoznają się m.in. z potencjałem innowacyjnym firmy, zasadami funkcjonowania, problemami z jakimi boryka się firma, zbiorą informacje do opracowania dokumentacji wdrożeniowej dotyczącej 4 poszczególnych innowacji, a dopiero po zakończeniu ich stażu, pracownicy przedsiębiorstw rozpoczną swoje staże na uczelni. Tam zostaną poinformowani o metodach wdrożenia rozwiązań innowacyjnych na podstawie zdiagnozowanych wcześniej potrzeb, odbędą szkolenia praktyczne, poznają możliwości i proces współpracy nauka-biznes, poznają zaplecze laboratoryjne do wykorzystania przez firmy.

Etapy realizacji Projektu:

I – Rekrutacja

II – Wsparcie szkoleniowe:
• Szkolenia specjalistyczne z tematyki: innowacja produktowa, procesowa, marketingowa i organizacyjna ( 2 grupy po 20 osób, szkolenie z każdej tematyki będzie trwało 4 dni po 8 godzin).

III – Staże:
• 20 pracowników naukowych, w 5 zespołach, przez 6 m-cy będzie odbywać staż w 20 przedsiębiorstwach, średnio przez 1,5 miesiąca w każdej firmie,
• 20 pracowników przedsiębiorstw, po zakończeniu staży przez naukowców, będzie odbywać 2 miesięczne staże na uczelniach,
• Staże zakończą się przygotowaniem dokumentacji wdrożeniowej zawierającej kompletną analizę każdego przedsiębiorstwa i gotową propozycję wdrożenia innowacyjnych rozwiązań.

IV – Ewaluacja projektu

Człowiek - najlepsza inwestycja