NASZE PROJEKTY
Człowiek - najlepsza inwestycja
Projekt: Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 3 jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia
Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki


Dokumenty do pobrania

Zasady zwrotu dokumentu stanowiącego zabezpieczenie Umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej

Załącznik nr 1 - Wniosek o wydanie weksla własnego in blanco wraz z deklaracją wekslową

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o wysokości przychodu i-lub wartości produkcji osiągniętych w ciągu pierwszego roku prowadzenia działalności gospodarczejZasady Rozliczania Kwoty Wynikającej Ze Zwrotu Zapłaconego Podatku VAT

Załącznik 1

Załącznik 2    Wytyczne Instytucji Pośredniczącej dla Beneficjentów (Projektodawców) oraz Beneficjentów pomocy ubiegających się o wsparcie w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie opolskim - wersja nr 16

Archiwum

Załącznik 8 - KARTA OCENY FORMALNEJ FORMULARZA REKRUTACYJNEGO

Loga partnerów projektów