NASZE PROJEKTY


Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 5

Projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie „Promocja Przedsiębiorczości" w Opolu wraz partnerem Strzeleckim Centrum Obsługi Biznesu „SCOB” Marcin Rękawek w ramach Działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej RPO WO 2014-2020.

Cel projektu: obniżenie bezrobocia, bierności zawodowej i wzrost poziomu przedsiębiorczości oraz samozatrudnienia w woj. opolskim.

Wartość projektu: 4 126 605,55 zł
Dofinansowanie projektu: 4 068 300,90 zł

Okres realizacji projektu – w ramach I Rundy: od 1 grudnia 2018 r. do 30 listopada 2020 r.
Okres realizacji projektu – w ramach II Rundy: od 1 stycznia 2021 r. do 30 września 2022 r.

Do kogo jest skierowany projekt: Projekt jest skierowany do osób fizycznych z obszaru woj. opolskiego zamierzających założyć działalność gospodarczą:

 • w wieku od 30 roku życia, w tym zwłaszcza kobiety,
 • osoby pozostające bez pracy (bezrobotne, poszukujące pracy, bierne zawodowo), przede wszystkim:
  • długotrwale bezrobotne,
  • kobiety po 50 roku życia,
  • osoby posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub dziecko z niepełnosprawnością do 18 roku życia,
  • migranci powrotni i imigranci - mężczyźni,
 • osoby pracujące: zatrudnione na umowach cywilnoprawnych, na umowach krótkoterminowych - których miesięczne zarobki nie przekraczają płacy minimalnej,

Założenia Projektu – w ramach I Rundy:

Projekt przewiduje objęcie wsparciem szkoleniowo – doradczym 70-tu Uczestników Projektu, z czego 60-osób uzyska wsparcie w ramach Dotacji na założenie działalności gospodarczej i Podstawowego Wsparcia Pomostowego. Z pośród 60 wyżej wymienionych osób, 55 uzyska dodatkowo wsparcie w ramach Przedłużonego Wsparcia Pomostowego.

Założenia Projektu – w ramach II Rundy:

Projekt przewiduje objęcie wsparciem szkoleniowo – doradczym 19-tu Uczestników Projektu, z czego 16-osób uzyska wsparcie w ramach Dotacji na założenie działalności gospodarczej i Podstawowego Wsparcia Pomostowego. Spośród 16 wyżej wymienionych osób, 14 uzyska dodatkowo wsparcie w ramach Przedłużonego Wsparcia Pomostowego.

W ramach Projektu Uczestnicy skorzystają z bezpłatnego doradztwa i szkoleń poruszających tematykę zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby fizyczne z zakresu podstaw prawnych prowadzenia działalności gospodarczej i prawa pracy, rachunkowości i finansów oraz Biznes Planu. Na etapie Wsparcia Pomostowego Uczestnicy skorzystają z doradztwa specjalistycznego w zakresie efektywnego wykorzystania dotacji i prowadzenia działalności gospodarczej.

Etapy realizacji Projektu:

I – Rekrutacja:

 • Nabór formularzy rekrutacyjnych
 • Ocena formalna formularzy rekrutacyjnych
 • Rozmowa z doradcą zawodowym/psychologiem połączona z przeprowadzeniem testów badających predyspozycje do prowadzenia działalności gospodarczej
 • Powołanie i obrady Zespołu Komisji Rekrutacyjnej (w tym: ocena merytoryczna formularzy rekrutacyjnych pozytywnie ocenionych na etapie oceny formalnej; sporządzenie wstępnej listy rankingowej potencjalnych Uczestników Projektu; przeprowadzenie procedury odwoławczej; sporządzenie ostatecznej listy rankingowej Uczestników Projektu)
 • Ogłoszenie ostatecznej listy rankingowej Uczestników Projektu

Osoby zakwalifikowane do udziału w Projekcie, w momencie przystąpienia do Projektu zobowiązane są do podpisania Oświadczenia kwalifikowalności Uczestnika i Oświadczenia Uczestnika Projektu

II – Wsparcie szkoleniowo-doradcze:

 • Diagnoza potrzeb szkoleniowo-doradczych każdego z Uczestników Projektu
 • Pomoc szkoleniowo-doradcza w formie szkoleń
 • Pomoc szkoleniowo-doradcza w formie doradztwa

Pomoc szkoleniowo-doradcza jest udzielana Uczestnikowi Projektu na podstawie Umowy na świadczenie usług szkoleniowo-doradczych.

III – Dotacja na założenie działalności gospodarczej:

 • Nabór Wniosków o przyznanie dotacji
 • Ocena formalna Wniosków o przyznanie dotacji
 • Ocena merytoryczna Wniosków o przyznanie dotacji (w tym: powołanie i obrady Komisji Oceny Wniosków; sporządzenie podstawowej listy rankingowej; przeprowadzenie procedury odwoławczej; sporządzenie listy rankingowej po odwołaniach; sporządzenie listy rezerwowej)
 • Ogłoszenie ostatecznej listy rankingowej przyznanych dotacji
 • Podpisanie Umów na otrzymanie dotacji
 • Złożenie stosownego zabezpieczenia prawidłowego wykonania Umowy na otrzymanie dotacji
 • Wydanie zaświadczeń o pomocy de minimis

Uczestnik Projektu rejestruje działalność gospodarczą dopiero po otrzymaniu ostatecznej informacji o przyznaniu dotacji na założenie działalności, przy czym dzień rejestracji działalności gospodarczej powinien być tożsamy z dniem jej rozpoczęcia.

Dotacja wypłacana jest w kwocie netto uczestnikowi projektu przez beneficjenta w systemie zaliczkowo–refundacyjnym, w następujący sposób:

 • zaliczka w maksymalnej wysokości 80% kwoty dotacji, wypłacana po podpisaniu Umowy na otrzymanie dotacji,
 • płatność końcowa, w formie refundacji poniesionych przez uczestnika projektu całkowitych wydatków na realizację inwestycji, w wysokości nie większej niż 20% kwoty dotacji.
 • Płatność końcowa wypłacana jest po zatwierdzeniu przez beneficjenta całkowitego rozliczenia inwestycji objętej dotacją.

Uczestnik Projektu ponosi wydatki podlegające finansowaniu w ramach dotacji po dniu rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Stowarzyszenie „Promocja Przedsiębiorczości" kontroluje prawidłowość wykonania umowy w okresie 12-miesięcy od dnia zarejestrowania działalności gospodarczej
(w szczególności poprzez weryfikację: faktu prowadzenie przez Uczestnika Projektu działalności gospodarczej; weryfikację wykorzystania przez Uczestnika Projektu zakupionych towarów i/lub usług zgodnie z charakterem prowadzonej działalności gospodarczej, w tym zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym; posiadania sprzętu i wyposażenia zakupionego z otrzymanych środków, faktu zatrudnienia pracownika w przypadku zadeklarowania utworzenia dodatkowego miejsca pracy).

IV – Przyznanie wsparcia pomostowego w postaci środków finansowych i wsparcia doradczego:

 • Nabór Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego
 • Ocena formalna Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego
 • Ocena merytoryczna Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego (w tym: powołanie i obrady Komisji Oceny Wniosków;
 • Ogłoszenie ostatecznej decyzji o przyznaniu podstawowego wsparcia pomostowego
 • Podpisanie Umów na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego
 • Złożenie stosownego zabezpieczenia prawidłowego wykonania Umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego
 • Wydanie zaświadczeń o pomocy de minimis
 • Wypłata podstawowego wsparcia pomostowego przez okres 6-miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej liczonych od liczonych od dnia faktycznego rozpoczęcia działalności gospodarczej
 • Doradztwo specjalistyczne
 • Nabór Wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego
 • Ocena formalna Wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego
 • Ocena merytoryczna Wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego (w tym: powołanie i obrady Komisji Oceny Wniosków
 • Ogłoszenie ostatecznej decyzji o przyznaniu przedłużonego wsparcia pomostowego
 • Podpisanie Aneksów do Umów na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego
 • Złożenie stosownego zabezpieczenia prawidłowego wykonania Aneksu do Umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego
 • Wydanie zaświadczeń o pomocy de minimis
 • Wypłata przedłużonego wsparcia pomostowego przez okres 6 miesięcy od dnia zakończenia korzystania z podstawowego wsparcia pomostowego, nie dłużej niż o 12 miesięcy liczonych od dnia faktycznego rozpoczęcia działalności gospodarczej
Finansowe wsparcie pomostowe wypłacane jest miesięcznie ( w uzasadnionych przypadkach podstawowe wsparcie pomostowe może być wypłacone kumulatywnie), w kwocie netto.


Loga partnerów projektów