NASZE PROJEKTY


Dokumenty do pobrania

    Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie


Załączniki

    Załącznik 1 - Formularz rekrutacyjny do Projektu
    Załącznik 2 - Oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie
    Załącznik 3 - Oświadczenie Kandydata/Uczestnika Projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
    Załącznik 4 - Deklaracja uczestnictwa w Projekcie
    Załącznik 5 - Umowa uczestnictwa w Projekcie
    Załącznik 6 - Oświadczenie Kandydata Uczestnika Projektu o wyrażeniu zgody na rozpowszechnianie wizerunku
    Załącznik 7a - Ankieta wstępna dla Uczestników Projektu
    Załącznik 7b - Ankieta końcowa dla Uczestników Projektu
    Załącznik 8 - Kwestionariusz osobowy
    Załącznik 9 - Oświadczenie drugiego rodzica o wyrażeniu zgody na udział dziecka w Projekcie
    Załącznik 10 - Karta oceny merytorycznej dokumentacji zgłoszeniowej do ProjektuArchiwum

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie

Załącznik 4 - Deklaracja uczestnictwa w Projekcie

Załącznik 10 - Karta oceny merytorycznej dokumentacji zgłoszeniowej do Projektu

Loga partnerów projektów