NASZE PROJEKTY


Recepta na uśmiech

Stowarzyszenie „Promocja Przedsiębiorczości” w Opolu w partnerstwie z osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą pn. Marcin Rękawek w Strzelcach Opolskich oraz Gminą Niemodlin realizuje Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w ramach Osi Priorytetowej VIII Integracja społeczna Działanie 8.2 – Włączenie społeczne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020)

pt. „Recepta na uśmiech”

Celem Projektu jest minimalizacja przyczyn wykluczenia społecznego oraz zwiększenie udziału w życiu społecznym poprzez kompleksową i aktywną integrację 100 osób (63 Kobiet/37 Mężczyzn), w tym: 50 dzieci/młodzieży z niepełnosprawnościami (18 Kobiet/32 Mężczyzn) oraz 50 rodziców/opiekunów tych dzieci/młodzieży (45 Kobiet/5 Mężczyzn).

Wartość Projektu: 1.508.120,16 zł

Dofinansowanie Projektu z UE: 1.281.902,13 zł

Dofinansowanie projektu ze środków Województwa Opolskiego: 16.000,00 zł w ramach zawartej umowy nr BDO.614.2.2.2017 z dnia 2 sierpnia 2017 r.

Okres realizacji Projektu: od 1 kwietnia 2016 r. do 14 lipca 2017 r.

Do kogo jest skierowany Projekt: Projekt jest skierowany do: dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami lub zaburzeniami psychicznymi w wieku do 18 lat wraz z ich rodzicami/opiekunami - mieszkających w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i/lub pracujących i/lub uczących się na terenie gmin z obszaru woj. opolskiego: Niemodlin, Grodków, Lewin Brzeski, Tułowice, Łambinowice, Korfantów, Skoroszyce, Pakosławice, Olszanka, Kamiennik, Krapkowice, Nysa, Głuchołazy, Otmuchów lub Paczków.

Założenia Projektu:
- wsparcie dzieci/młodzieży z niepełnosprawnościami w postaci: kompleksowej integracji za pomocą zajęć dydaktycznych, profilaktyczno-wychowawczych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych umożliwiających nabywanie umiejętności życiowych ułatwiających prawidłowe funkcjonowanie w środowisku rodzinnym i społecznym wraz z opracowaniem opinii o indywidualnych możliwościach i zainteresowaniach dziecka ze wskazaniem kierunku kariery edukacyjnej i zawodowej;
- wsparcie rodziców/opiekunów w/w dzieci/młodzieży w zakresie: integracji, wymiany doświadczeń i sposobów opieki, umiejętności godzenia życia zawodowego z rodzinnym, indywidualnych konsultacji/porad ze specjalistami w zakresie psychologii/terapii/prawa, utworzenia grupy wsparcia.

Formy wsparcia:
- indywidualne spotkania z zespołem specjalistów: psychologa, terapeuty, pedagoga i pediatry - celem doboru rodzaju/form zajęć dla każdego dziecka/młodzieży i rodzica/opiekuna w całym okresie realizacji Projektu (tzw. ścieżka reintegracji);
- zajęcia indywidulane i grupowe dla dzieci/młodzieży i rodziców/opiekunów prowadzone przez dobranych specjalistów (m.in.: psychologa, terapeutę, pedagoga, prawnika);
- 6 wycieczek dwudniowych o charakterze: historyczno-naukowym, poznawczo-przyrodniczym, społeczno-kulturalnym;
- 2 wyjazdy 7-dniowe z udziałem specjalistów: jeden w okresie wakacyjnym i jeden w okresie ferii zimowych (wyjazdy na terenie woj. opolskiego).

Wymogi stawiane Uczestnikom Projektu:
- dzieciom/młodzieży:

 • wiek – do 18 roku życia,
 • miejsce zamieszkania - teren gmin z obszaru woj. opolskiego: Niemodlin, Grodków, Lewin Brzeski, Tułowice, Łambinowice, Korfantów, Skoroszyce, Pakosławice, Olszanka, Kamiennik, Krapkowice, Nysa, Głuchołazy, Otmuchów lub Paczków,
 • posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
 • możliwość aktywnego uczestnictwa we wszystkich przewidzianych zadaniach w całym okresie realizacji Projektu;
- rodzicom/opiekunom:
 • miejsce zamieszkania - teren gmin z obszaru woj. opolskiego: Niemodlin, Grodków, Lewin Brzeski, Tułowice, Łambinowice, Korfantów, Skoroszyce, Pakosławice, Olszanka, Kamiennik, Krapkowice, Nysa, Głuchołazy, Otmuchów lub Paczków,
 • w projekcie uczestniczy tylko jeden rodzic/opiekun (w przypadku rodzin, w których jedno z rodziców/opiekunów będzie nieaktywne zawodowo/bezrobotne ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością, jako Uczestnik Projektu będzie kwalifikowany właśnie ten rodzic/opiekun),
 • możliwość aktywnego uczestnictwa we wszystkich przewidzianych zadaniach w całym okresie realizacji Projektu.

Zadania w ramach Projektu:

 1. Rekrutacja i opracowanie ścieżki reintegracji.
 2. Zajęcia indywidualne.
 3. Zajęcia grupowe.
 4. Wyjazd integracyjno-terapeutyczny letni i zimowy.
 5. Wycieczki.

Planowane efekty: - liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które zostaną objęte wsparciem: ogółem 67-osób, w tym 33-Kobiety i 34-Mężczyzn;
- liczba osób z niepełnosprawnościami, które zostaną objęte wsparciem: ogółem 50-osób, w tym 18-Kobiet i 32-Mężczyzn;
- liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które zostaną objęte wsparciem – liczba dzieci i młodzieży wymagającej resocjalizacji i integracji objętych wsparciem w formie kompleksowej integracji: ogółem 50-osób, w tym 18-Kobiet i 32-Mężczyzn;
- liczba osób, które zakończą udział w Projekcie: ogółem 100-osób, w tym 63-Kobiety i 37-Mężczyzn;
- wskaźnik efektywności społeczno-zatrudnieniowej (w%): 56,00-ogółem uczestników, w tym 35,00-Kobiety i 21,00-Mężczyźni;
- liczba osób, które osiągną postęp w procesie aktywizacji społeczno-zatrudnieniowej po zakończeniu udziału w Projekcie: ogółem 56-osób, w tym 35-Kobiet i 21-Mężczyzn.

Udział w Projekcie jest bezpłatny. Zostanie zapewniony transport na zajęcia indywidualne i grupowe dla dzieci/młodzieży i ich rodziców/opiekunów. Uczestnicy Projektu zostaną objęci ubezpieczeniem OC i NNW w całym okresie realizacji Projektu. W trakcie wycieczek i wyjazdów uczestnikom Projektu zapewnione zostanie zakwaterowanie/nocleg wraz z wyżywieniem, transport, opieka wyspecjalizowanych opiekunów oraz bilety wstępu w ramach wycieczek.Loga partnerów projektów