NASZE PROJEKTY


Recepta na uśmiech 2

Stowarzyszenie „Promocja Przedsiębiorczości” w Opolu w partnerstwie realizuje Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w ramach Osi Priorytetowej VIII - Integracja społeczna, Działanie 8.2 - Włączenie społeczne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020)

pt. „Recepta na uśmiech 2”

Celem Projektu jest minimalizacja przyczyn wykluczenia społecznego oraz zwiększenie udziału w życiu społecznym poprzez kompleksową i aktywną integrację 110 osób (70 Kobiet i 40 Mężczyzn), w tym:

- 40 dzieci/młodzieży z niepełnosprawnościami,
- 30 dorosłych osób z niepełnosprawnościami,

w tym o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub z niepełnosprawnością sprzężoną oraz z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną i z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi

- 40 osób przebywających w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych.

Wartość Projektu: 1.826.736,00 zł

Dofinansowanie Projektu z UE: 1.552.752,60 zł

Dofinansowanie projektu z Budżetu Państwa: 182.673,60 zł

Okres realizacji Projektu: od 01.12.2017 r. do 31.10.2018 r.

Do kogo jest skierowany Projekt:
Projekt jest skierowany do dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami, osób przebywających w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych oraz dorosłych osób z niepełnosprawnościami, mieszkających w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i/lub pracujących i/lub uczących się na terenie województwa opolskiego, należących do grona osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, bądź stanowiących otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Założenia Projektu:
- wsparcie dzieci/młodzieży z niepełnosprawnościami oraz osób przebywających w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych w postaci: kompleksowej integracji za pomocą zajęć dydaktycznych, profilaktyczno-wychowawczych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych, umożliwiających nabywanie umiejętności życiowych ułatwiających prawidłowe funkcjonowanie w środowisku rodzinnym i społecznym wraz z opracowaniem opinii o indywidualnych możliwościach i zainteresowaniach dziecka ze wskazaniem kierunku kariery edukacyjnej i zawodowej;
- wsparcie dorosłych osób z niepełnosprawnościami zmierzające do ich aktywnego udziału w życiu społecznym, poprzez zintensyfikowane działania ukierunkowane na podniesienie samodzielności, wiary we własne możliwości, zwiększenie wiedzy o możliwościach korzystania ze specjalistycznej pomocy.

We wszystkich grupach Uczestników Projektu będą tworzone Grupy Wsparcia, których zadaniem będzie wymiana doświadczeń w obszarze radzenia sobie z trudną sytuacją; umożliwienie utworzenia lokalnej społeczności wzajemnie się wspierającej.

Formy wsparcia:

dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami oraz ich rodziców/opiekunów:
- indywidualne spotkanie z zespołem specjalistów (psycholog, pedagog, terapeuta) w celu opracowania ścieżki reintegracji oraz proponowanej ścieżki edukacyjnej i zawodowej,
- zajęcia grupowe (terapeutyczne, profilaktyczno-wychowawcze, resocjalizacyjne i dydaktyczne),
- 7 wycieczek dwudobowych o charakterze: np. historycznym, naukowym, poznawczym, przyrodniczym, społecznym, kulturalnym,
- 3 wyjazdy integracyjno-terapeutyczne 7-dobowe (zimowy, wiosenny i letni) z zajęciami grupowymi o charakterze wychowawczym, terapeutycznym, rozrywkowym i integracyjnym oraz zajęciami animacyjnymi.

dla osób przebywających w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych:
- indywidualne spotkanie z zespołem specjalistów (psycholog, pedagog) w celu opracowania ścieżki reintegracji oraz proponowanej ścieżki edukacyjnej i zawodowej,
- zajęcia grupowe (terapeutyczne, profilaktyczno-wychowawcze, resocjalizacyjne i dydaktyczne),
- 8 wycieczek dwudobowych o charakterze m.in.: historyczno-naukowym, poznawczo-przyrodniczym, społeczno- kulturalnym,
- 3 wyjazdy integracyjno-resocjalizacyjne 7-dobowe (zimowy, wiosenny i letni) z zajęciami grupowymi o charakterze wychowawczym, terapeutycznym, rozrywkowym i integracyjnym oraz zajęciami animacyjnymi.

dla dorosłych osób niepełnosprawnych:
- indywidualne spotkanie z zespołem specjalistów (psycholog, terapeuta) w celu opracowania ścieżki reintegracji,
- indywidualne i grupowe poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne i usługi wspierające w zakresie przygotowania do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej.

Wymogi stawiane Uczestnikom Projektu:

1. dzieciom/młodzieży z niepełnosprawnościami:

 • wiek – do 18 roku życia,
 • miejsce zamieszkania i/lub pracy i/lub nauki - teren województwa opolskiego,
 • posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, a w przypadku np. osób ze stwierdzonymi zaburzeniami psychicznymi inny niż orzeczenie o niepełnosprawności dokument poświadczający stan zdrowia wydany przez lekarza, tj. orzeczenie o stanie zdrowia lub opinia,
 • możliwość aktywnego uczestnictwa we wszystkich przewidzianych zadaniach w całym okresie realizacji Projektu;

- rodzicom/opiekunom:

 • miejsce zamieszkania i/lub pracy i/lub nauki - teren województwa opolskiego,
 • w Projekcie uczestniczy tylko jeden rodzic/opiekun (preferowany rodzic/ opiekun, który na co dzień zajmuje się dzieckiem),
 • możliwość aktywnego uczestnictwa we wszystkich przewidzianych formach wsparcia w całym okresie realizacji Projektu.

2. osobom przebywającym w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych:

 • miejsce zamieszkania i/lub pracy i/lub nauki - teren województwa opolskiego,
 • zaświadczenie z młodzieżowego ośrodka wychowawczego,
 • możliwość aktywnego uczestnictwa we wszystkich przewidzianych formach wsparcia w całym okresie realizacji Projektu.

3. dorosłym osobom z niepełnosprawnościami:

 • miejsce zamieszkania i/lub pracy i/lub nauki - teren województwa opolskiego,
 • posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, a w przypadku np. osób ze stwierdzonymi zaburzeniami psychicznymi inny niż orzeczenie o niepełnosprawności dokument poświadczający stan zdrowia wydany przez lekarza, tj. orzeczenie o stanie zdrowia lub opinia,
 • możliwość aktywnego uczestnictwa we wszystkich przewidzianych zadaniach w całym okresie realizacji Projektu.

Zadania w ramach Projektu:

 1. Diagnoza Uczestników Projektu i opracowanie ścieżki reintegracji.
 2. Dla dzieci/młodzieży z niepełnosprawnościami oraz młodzieży z Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych:
  a) Zajęcia grupowe,
  b) Wycieczki,
  c) Wyjazdy.
 3. Dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami indywidualne i grupowe poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne i usługi wspierające w zakresie przygotowania do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej.

Planowane efekty:

- liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które zostaną objęte wsparciem: ogółem 110 osób, w tym 70 Kobiet i 40 Mężczyzn;
- liczba osób z niepełnosprawnościami, które zostaną objęte wsparciem: ogółem 70 osób, w tym 30 Kobiet i 40 Mężczyzn;
- liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które zostaną objęte wsparciem – liczba osób biernych zawodowo: ogółem 110 osób, w tym 70 Kobiet i 40 Mężczyzn;
- wskaźnik efektywności społecznej dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi: ogółem 35% uczestników;
- wskaźnik efektywności społecznej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym: ogółem 34%

Udział w Projekcie jest bezpłatny.

Zostanie zapewniony transport na zajęcia grupowe dla dzieci/młodzieży z niepełnosprawnościami i ich rodziców/opiekunów. W trakcie wycieczek i wyjazdów dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami i ich rodzicom/opiekunom oraz osobom przebywającym w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych zapewnione zostanie zakwaterowanie/nocleg wraz z wyżywieniem, transport, opieka wyspecjalizowanych opiekunów; usługi specjalistów i animatorów oraz bilety wstępu w ramach wycieczek oraz ubezpieczenie NNW w całym okresie realizacji Projektu.Loga partnerów projektów