NASZE PROJEKTY


Recepta na uśmiech 3

Stowarzyszenie „Promocja Przedsiębiorczości” w Opolu w partnerstwie z „Promyk Nadziei” Terapia i Pomoc Specjalistyczna s.c. Grzegorz Gos i Elżbieta Jaskólska w Nysie realizuje Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w ramach Osi Priorytetowej VIII - Integracja społeczna, Działanie 8.2 - Włączenie społeczne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020)

pt. „Recepta na uśmiech 3”

Celem Projektu Celem Projektu jest minimalizacja przyczyn wykluczenia społecznego oraz zwiększenie udziału w życiu społecznym poprzez kompleksową i aktywną integrację 90 osób z terenu województwa opolskiego, w tym:

- 40 dzieci/młodzieży z niepełnosprawnościami,
- 20 dorosłych osób z niepełnosprawnościami,

w tym o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub z niepełnosprawnością sprzężoną oraz z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną i z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi

- 30 osób przebywających w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych.

Wartość Projektu: 2.080.603,32 zł

Dofinansowanie Projektu z UE: 1.768.512,82 zł

Dofinansowanie projektu z Budżetu Państwa: 208.060,33 zł

Okres realizacji Projektu: od 30.09.2019 r. do 30.06.2021 r.

Do kogo jest skierowany Projekt:
Projekt jest skierowany do dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami, osób przebywających w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych oraz dorosłych osób z niepełnosprawnościami, mieszkających w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i/lub pracujących i/lub uczących się na terenie województwa opolskiego, należących do grona osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, bądź stanowiących otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Założenia Projektu:
- Wsparcie dzieci/młodzieży z niepełnosprawnościami oraz osób przebywających w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych w postaci: kompleksowej integracji za pomocą zajęć dydaktycznych, profilaktyczno-wychowawczych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych, umożliwiających nabywanie umiejętności życiowych ułatwiających prawidłowe funkcjonowanie w środowisku rodzinnym i społecznym wraz z opracowaniem opinii o indywidualnych możliwościach i zainteresowaniach dziecka ze wskazaniem kierunku kariery edukacyjnej i zawodowej;
- Wsparcie dorosłych osób niepełnosprawnych poprzez zintensyfikowane działania nakierunkowane na podniesienie samodzielności, wiary we własne możliwości, zwiększenie wiedzy o możliwości korzystania ze specjalistycznej pomocy, a tym samym zmierzające do ich aktywnego udziału w życiu społecznym.

We wszystkich grupach Uczestników Projektu będą tworzone Grupy Wsparcia, których zadaniem będzie wymiana doświadczeń w obszarze radzenia sobie z trudną sytuacją; umożliwienie utworzenia lokalnej społeczności wzajemnie się wspierającej.

Formy wsparcia:

dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami oraz ich rodziców/opiekunów:
- indywidualne spotkanie z zespołem specjalistów (psycholog, pedagog, /terapeuta/) w celu opracowania ścieżki reintegracji,
- zajęcia grupowe (terapeutyczne, profilaktyczno-wychowawcze, resocjalizacyjne i dydaktyczne),
- 8 wycieczek dwudobowych o charakterze: historycznym, naukowym, poznawczym, przyrodniczym, społecznym, kulturalnym,
- 7-dobowe wyjazdy integracyjno-terapeutyczne ( zimowy i letnie) z zajęciami grupowymi o charakterze wychowawczym, terapeutycznym, rozrywkowym i integracyjnym oraz zajęciami animacyjnymi.

dla osób przebywających w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych:
- indywidualne spotkanie z zespołem specjalistów (psycholog, pedagog) w celu opracowania ścieżki reintegracji oraz proponowanej ścieżki edukacyjnej i zawodowej,
- zajęcia grupowe (terapeutyczne, profilaktyczno-wychowawcze, resocjalizacyjne i dydaktyczne),
- 6 wycieczek dwudobowych o charakterze m.in.: historyczno-naukowym, poznawczo-przyrodniczym, społeczno- kulturalnym,
- wyjazd integracyjno-resocjalizacyjny 7-dobowy (letni) z zajęciami grupowymi o charakterze wychowawczym, terapeutycznym, rozrywkowym i integracyjnym oraz zajęciami animacyjnymi.

dla dorosłych osób niepełnosprawnych:
- indywidualne poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne i usługi wspierające w zakresie przygotowania do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej,
- usługi o charakterze zdrowotnym,
- grupowe poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne i usługi wspierające w zakresie przygotowania do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej.

Wymogi stawiane Uczestnikom Projektu:

1. dzieciom/młodzieży z niepełnosprawnościami:

 • wiek – do 18 roku życia,
 • miejsce zamieszkania i/lub pracy i/lub nauki - teren województwa opolskiego,
 • posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub innego dokumentu poświadczającego stan zdrowia,
 • możliwość aktywnego uczestnictwa we wszystkich przewidzianych zadaniach w całym okresie realizacji projektu

- rodzicom/opiekunom:

 • miejsce zamieszkania i/lub pracy i/lub nauki - teren województwa opolskiego,
 • w Projekcie uczestniczy tylko jeden rodzic/opiekun (preferowany rodzic/ opiekun, który na co dzień zajmuje się dzieckiem),
 • możliwość aktywnego uczestnictwa we wszystkich przewidzianych formach wsparcia w całym okresie realizacji Projektu.

2. osobom przebywającym w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych:

 • miejsce zamieszkania i/lub pracy i/lub nauki - teren województwa opolskiego,
 • zaświadczenie z młodzieżowego ośrodka wychowawczego,
 • możliwość aktywnego uczestnictwa we wszystkich przewidzianych formach wsparcia w całym okresie realizacji Projektu.

3. dorosłym osobom z niepełnosprawnościami:

 • miejsce zamieszkania i/lub pracy i/lub nauki - teren województwa opolskiego,
 • posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, a w przypadku np. osób ze stwierdzonymi zaburzeniami psychicznymi inny niż orzeczenie o niepełnosprawności dokument poświadczający stan zdrowia wydany przez lekarza, tj. orzeczenie o stanie zdrowia lub opinia,
 • możliwość aktywnego uczestnictwa we wszystkich przewidzianych zadaniach w całym okresie realizacji Projektu.

Zadania w ramach Projektu:

Zadanie nr 1 i 2: Diagnoza Uczestników Projektu i opracowanie ścieżki reintegracji.
Zadanie nr 3: Wycieczki dla dzieci/młodzieży z niepełnosprawnościami.
Zadanie nr 4: Wyjazd integracyjno-terapeutyczny zimowy i letni dla dzieci/młodzieży z niepełnosprawnościami.
Zadanie nr 5: Zajęcia indywidualne dla dzieci/młodzieży z niepełnosprawnościami.
Zadanie nr 6: Zajęcia grupowe dla dzieci/młodzieży z niepełnosprawnościami.
Zadanie nr 7 i 8: Poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne, usługi wspierające w zakresie przygotowania do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej oraz usługi o charakterze zdrowotnym dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami.
Zadanie nr 9: Wycieczki dla Młodzieży z Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych
Zadanie nr 10: Wyjazd integracyjno-resocjalizacyjny dla Młodzieży z Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych.
Zadanie nr 11: Zajęcia grupowe dla młodzieży z Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych.

Planowane efekty:

 • liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które zostaną objęte wsparciem: ogółem 90 osób, w tym 50 Kobiet i 40 Mężczyzn;
 • liczba osób z niepełnosprawnościami, które zostaną objęte wsparciem: ogółem 60 osób, w tym 20 Kobiet i 40 Mężczyzn;
 • liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które zostaną objęte wsparciem – liczba osób biernych zawodowo: ogółem 90 osób, w tym 50 Kobiet i 40 Mężczyzn;
 • wskaźnik efektywności społecznej dla osób z niepełnosprawnościami : ogółem 35% uczestników;
 • wskaźnik efektywności społecznej dla pozostałych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym: ogółem 36,66%

Udział w Projekcie jest bezpłatny.

Zostanie zapewniony transport na zajęcia grupowe dla dzieci/młodzieży z niepełnosprawnościami i ich rodziców/opiekunów. W trakcie wycieczek i wyjazdów dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami i ich rodzicom/opiekunom oraz osobom przebywającym w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych zapewnione zostanie zakwaterowanie/nocleg wraz z wyżywieniem, transport, opieka wyspecjalizowanych opiekunów; usługi specjalistów i animatorów oraz bilety wstępu w ramach wycieczek oraz ubezpieczenie NNW w całym okresie realizacji Projektu.Loga partnerów projektów