NASZE PROJEKTY


Zapytanie ofertowe

« wstecz

14.02.2022

Stowarzyszenie „Promocja Przedsiębiorczości” z/s w Opolu (zwane dalej: Zamawiającym) ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia w ramach Projektu pt. „Recepta na uśmiech 4” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w ramach Osi Priorytetowej VIII - Integracja społeczna, Działanie 8.2 - Włączenie społeczne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020). Wybór Wykonawcy będzie odbywał się z uwzględnieniem aspektów społecznych na zasadach: brak trybu - bez zastosowania przepisów Ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych(Dz.U.z2019r.poz.1843, z późn.zm.).

I. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zatrudnienie czterech opiekunów grup, którzy będą odpowiedzialni za opiekę nad Uczestnikami Projektu „Recepta na uśmiech 4” podczas 6 wycieczek. Jeden opiekun będzie sprawował opiekę nad jedną , przypisaną do niego grupą, podczas wszystkich 6 wycieczek.

II. Termin realizacji Zamówienia:

1. Wycieczki będą realizowane w następujących terminach:
 25-27 lutego 2022 r.
 11-13 marca 2022 r.
 25-27 marca 2022 r.
 22-24 kwietnia 2022 r.
 27-29 maja 2022 r.
 10-12 czerwiec 2022 r.

2. Wycieczki będą trwały od godzin popołudniowych w piątek do godzin popołudniowych w niedzielę.
3. Dopuszcza się możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia i/lub jego wydłużenia, ze względu na pandemię Covid-19, z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i nie możliwych do przewidzenia na etapie ogłaszania zapytania.

III. Miejsce realizacji zamówienia:
Obiekt położony w promieniu do 200 km od miasta Opola z woj. opolskiego.

Miejsce i termin składania ofert:
1. Oferty należy złożyć w wersji papierowej w Biurze Projektu, które znajduje się w Siedzibie Zamawiającego:
Stowarzyszenie „Promocja Przedsiębiorczości” ul. Damrota 4, 45-064 Opole w zamkniętej kopercie - z dopiskiem: „Zapytanie ofertowe nr 3/ZBT/RNU4”

2. Termin składania ofert:
Oferty należy złożyć w terminie od dnia 15 luty 2022 r. do dnia 17 lutego 2022 r. w czasie urzędowania Biura Projektu.
Biuro Projektu czynne jest w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00. W dniu 17 lutego 2022 r. oferty będą przyjmowane do godz. 10:00.
Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe nr 3/ZBT/RNU4
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 3/ZBT/RNU4
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań RNU4
Załącznik nr 3 - Formularz aplikacyjny 3_ZBT_RNU4
Załącznik nr 4a - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla podmiotów gospodarczych 3_ZBT_RNU4
Załącznik nr 4b - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla osób fizycznych 3_ZBT_RNU4

« wsteczLoga partnerów projektów