NASZE PROJEKTY


Zamówienie

« wstecz

27.06.2022

Stowarzyszenie „Promocja Przedsiębiorczości” z/s w Opolu (zwane dalej: Zamawiającym) ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia w ramach Projektu pt. „Recepta na uśmiech 4” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w ramach Osi Priorytetowej VIII - Integracja społeczna, Działanie 8.2 - Włączenie społeczne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020). Wybór Wykonawcy będzie odbywał się z uwzględnieniem aspektów społecznych na zasadach: brak trybu - bez zastosowania przepisów Ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych(Dz.U.z2019r.poz.1843, z późn.zm.).

I. Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest zatrudnienie czterech opiekunów grup, którzy będą odpowiedzialni za opiekę nad Uczestnikami Projektu „Recepta na uśmiech 4” oraz przeprowadzenie zajęć grupowych podczas jednego 7-dniowego wyjazdu integracyjno-terapeutycznego.

Uczestnicy zostaną podzieleni docelowo na 4-grupy.

2. Szczegółowe informacje dotyczące realizacji zamówienia:
a) jeden opiekun, w trakcie 7-dniowego wyjazdu integracyjno-terapeutycznego, będzie sprawował opiekę nad jedną grupą ok.16/12 Uczestników Projektu i składającą się z ok.8/6 dzieci niepełnosprawnych oraz 8/6 ich rodziców/opiekunów;
b) opiekun sprawuje opiekę nad Uczestnikami Projektu od momentu rozpoczęcia wyjazdu integracyjno-terapeutycznego do momentu powrotu z wyjazdu;
c) dokładne godziny sprawowania opieki ustalone zostaną z Menadżerem Projektu na etapie podpisywania umowy;
d) opiekun podczas 7 dniowego wyjazdu integracyjno-terapeutycznego będzie miał obowiązek uczestniczyć w zajęciach animacyjnych, zajęciach i wycieczkach terenowych oraz innych zajęciach z Uczestnikami Projektu;
e) zajęcia grupowe będą się odbywały przez 5 dni w tygodniu, po 4 godziny dziennie dla każdej grupy;
f) każdy z opiekunów podczas wyjazdu integracyjno-terapeutycznego będzie świadczył usługi dla przydzielonej grupy liczącej ok. 16/12 Uczestników Projektu (w tym: 8/6 dzieci z niepełnosprawnościami lub zaburzeniami psychicznymi oraz 8/6 ich rodziców/opiekunów, jedna grupa przydzielana na czas całego pobytu dla jednego specjalisty);
g) dokładne godziny prowadzenia zajęć grupowych zostaną ustalone z Menadżerem Projektu na etapie podpisywania umowy;
h) plan zajęć dla poszczególnej grupy zostanie opracowany przy współudziale Personelu Projektu. Zajęcia grupowe będą miały charakter wychowawczy, terapeutyczny, rozrywkowy i integracyjny. Przewidywany plan zajęć powinien objąć grupowy udział np. w ognisku, wspólnej zabawie, korzystaniu z basenu, wspólne śpiewanie piosenek, wspólny plakat z wyjazdu, doświadczanie zmysłów smaku, węchu, wzroku, słuchu itp.;
i) materiały, przybory plastyczne, sprzęt sportowy itp. niezbędne do przeprowadzenia zajęć grupowych zapewnia Wykonawca;
j) zamawiający zapewnia opiekunom: wyżywienie, noclegi, transport na miejsce realizacji zamówienia oraz polisę NNW w życiu prywatnym;
k) praca opiekuna będzie poddana monitoringowi przez Menadżera Projektu oraz ocenie Uczestników Projektu.

Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż wśród Uczestników Projektu znajdują się osoby niepełnosprawne, w tym o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub z niepełnosprawnością sprzężoną oraz z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną i z całościowymi zaburzeniami.

II. Termin realizacji Zamówienia:

Od 17 lipca r. do 24 lipca 2022 r.
Dopuszcza się możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia i/lub jego wydłużenia, ze względu na pandemię Covid-19, z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i nie możliwych do przewidzenia na etapie ogłaszania zapytania.

III. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy złożyć w wersji papierowej w Biurze Projektu, które znajduje się w Siedzibie Zamawiającego:

Stowarzyszenie „Promocja Przedsiębiorczości” ul. Damrota 4, 45-064 Opole w zamkniętej kopercie - z dopiskiem: „Zapytanie ofertowe nr 5/ZBT/RNU4”

Termin składania ofert:
Oferty należy złożyć w terminie od dnia 28 czerwca 2022 r. do dnia 30 czerwca 2022 r. w czasie urzędowania Biura Projektu.
Biuro Projektu czynne jest w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00. W dniu 30 czerwca 2022 r. oferty będą przyjmowane do godz. 10:00.
Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku wysyłki decyduje data i godzina wpływu do siedziby wskazanej w pkt.1.
Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe nr 5/ZBT/RNU4
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 5/ZBT/RNU4
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań RNU4
Załącznik nr 3 - Formularz aplikacyjny 5/ZBT/RNU4
Załącznik nr 4a - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla podmiotów gospodarczych 5/ZBT/RNU4
Załącznik nr 4b - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla osób fizycznych 5/ZBT/RNU4

« wsteczLoga partnerów projektów