NASZE PROJEKTY


Recepta na uśmiech 4

Stowarzyszenie „Promocja Przedsiębiorczości” w Opolu w partnerstwie z „Promyk Nadziei” Terapia i Pomoc Specjalistyczna s.c. Grzegorz Gos i Elżbieta Jaskólska w Nysie realizuje Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w ramach Osi Priorytetowej VIII - Integracja społeczna, Działanie 8.2 - Włączenie społeczne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020)

pt. „Recepta na uśmiech 4”

Cel Projektu: Celem Projektu jest minimalizacja przyczyn wykluczenia społecznego oraz zwiększenie udziału w życiu społecznym poprzez kompleksową i aktywną integrację 30 osób z terenu województwa opolskiego - 30 dzieci/młodzieży z niepełnosprawnościami,

w tym o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub z niepełnosprawnością sprzężoną oraz z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną i z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi.

Wartość Projektu: 785.290,00 zł

Dofinansowanie Projektu z UE: 667.430,13 zł

Dofinansowanie projektu z Budżetu Państwa: 78.521,19 zł

Okres realizacji Projektu: od 28.12.2020 r. do 31.07.2022 r.

Do kogo jest skierowany Projekt:
Projekt jest skierowany do dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami mieszkających w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i/lub pracujących i/lub uczących się na terenie województwa opolskiego, należących do grona osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, bądź stanowiących otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Założenia Projektu:
- Wsparcie dzieci/młodzieży z niepełnosprawnościami w postaci: kompleksowej integracji za pomocą zajęć dydaktycznych, profilaktyczno-wychowawczych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych, umożliwiających nabywanie umiejętności życiowych ułatwiających prawidłowe funkcjonowanie w środowisku rodzinnym i społecznym wraz z opracowaniem opinii o indywidualnych możliwościach i zainteresowaniach dziecka ze wskazaniem kierunku kariery edukacyjnej i zawodowej;
- Utworzone zostaną Grupy Wsparcia, których zadaniem będzie wymiana doświadczeń w obszarze radzenia sobie z trudną sytuacją; umożliwienie utworzenia lokalnej społeczności wzajemnie się wspierającej.

Formy wsparcia:

dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami oraz ich rodziców/opiekunów:
- indywidualne spotkanie z zespołem specjalistów (psycholog, pedagog, /terapeuta/) w celu opracowania ścieżki reintegracji,
- zajęcia indywidualne,
- 6 wycieczek dwudobowych o charakterze: historycznym, naukowym, poznawczym, przyrodniczym, społecznym, kulturalnym,
- 7-dobowy wyjazd integracyjno-terapeutyczny z zajęciami grupowymi o charakterze wychowawczym, terapeutycznym, rozrywkowym i integracyjnym oraz zajęciami animacyjnymi.

Wymogi stawiane Uczestnikom Projektu:

dzieciom/młodzieży z niepełnosprawnościami:

  • wiek – do 18 roku życia,
  • miejsce zamieszkania i/lub nauki - teren województwa opolskiego,
  • posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub innego dokumentu poświadczającego stan zdrowia,
  • możliwość aktywnego uczestnictwa we wszystkich przewidzianych zadaniach w całym okresie realizacji projektu.

Zadania w ramach Projektu:

Zadanie nr 1: Diagnoza Uczestników Projektu oraz przeprowadzenie ścieżki reintegracji.
Zadanie nr 2: Wycieczki dla dzieci/młodzieży z niepełnosprawnościami.
Zadanie nr 3: Wyjazd integracyjno-terapeutyczny dla dzieci/młodzieży z niepełnosprawnościami.
Zadanie nr 4: Zajęcia indywidualne dla dzieci/młodzieży z niepełnosprawnościami.

Planowane efekty:

  • liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które zostaną objęte wsparciem: ogółem 30 osób, w tym 15 Kobiet i 15 Mężczyzn;
  • liczba osób z niepełnosprawnościami, które zostaną objęte wsparciem: ogółem 30 osób, w tym 15 Kobiet i 15 Mężczyzn;
  • liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które zostaną objęte wsparciem – liczba osób biernych zawodowo: ogółem 30 osób, w tym 15 Kobiet i 15 Mężczyzn;
  • wskaźnik efektywności społecznej dla osób z niepełnosprawnościami: ogółem 36,67% uczestników.

Udział w Projekcie jest bezpłatny.

Zostanie zapewniony transport na zajęcia indywidualne dla dzieci/młodzieży z niepełnosprawnościami i ich rodziców/opiekunów. W trakcie wycieczek i wyjazdu dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami i ich rodzicom/opiekunom zapewnione zostanie zakwaterowanie/nocleg wraz z wyżywieniem, transport, opieka wyspecjalizowanych opiekunów; usługi specjalistów i animatorów oraz bilety wstępu w ramach wycieczek oraz ubezpieczenie NNW w całym okresie realizacji Projektu.Loga partnerów projektów