O STOWARZYSZENIU
Stowarzyszenie "Promocja Przedsiębiorczości" jest to pozarządowa organizacja non-profit. Od 1992 roku kontynuuje swoją działalność w celu spełniania swojej misji na rzecz łagodzenia skutków bezrobocia i jego przeciwdziałaniu m.in. poprzez tworzenie i funkcjonowanie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Cele statutowe Stowarzyszenia:
 • Podejmowanie wszelkich inicjatyw mających na celu zwalczanie bezrobocia i jego skutków;
 • Promowanie i wspieranie przedsięwzięć gospodarczych i osób przedsiębiorczych przyczyniających się do rozwoju gospodarczego miasta Opole i Województwa oraz lokalnego rynku pracy;
 • Udzielanie pomocy osobom chcącym założyć mikro, małe i średnie przedsiębiorstwo prywatne, w tym poprzez wsparcie kapitałowe i finansowe przedsięwzięć;
 • Inspirowanie działań zmierzających do zagospodarowania niewykorzystanych obiektów gospodarczych;
 • Współpraca z samorządem województwa, krajowymi i zagranicznymi instytucjami, których pomoc organizacyjna i finansowa może służyć rozwojowi gospodarczemu regionu;
 • Nauczanie postaw przedsiębiorczości w warunkach gospodarki z uwzględnieniem uwarunkowań prawnych Rzeczpospolitej Polskiej jak również Unii Europejskiej;
 • Organizowanie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych oraz znajdujących się w szczególnie trudnych warunkach;
 • Utworzenie fundacji o celach analogicznych do celów Stowarzyszenia.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele m.in. poprzez:
 1. Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości
 2. Fundusz Rozwoju Przedsiębiorczości
 3. Inkubator Przedsiębiorczości

Członkostwo w Stowarzyszeniu "Promocja Przedsiębiorczości"

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
 • Zwyczajnych;
 • Wspierających;
 • Honorowych.
Członkiem Stowarzyszenia może być obywatel polski mający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych. Cudzoziemcy mogą wstępować do Stowarzyszenia na zasadach obowiązujących obywateli polskich, bez względu na miejsce zamieszkania.

Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są:
 1. Dbać o dobre imię Stowarzyszenia;
 2. Swoją postawą i działalnością przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia;
 3. Czynnie popierać cele Stowarzyszenia;
 4. Przestrzegać postanowień statutu, uchwał organów Stowarzyszenia i powszechnie obowiązującego prawa;
 5. Regularnie płacić składki członkowskie;
 6. Współpracować z przedsiębiorcami i organizacjami je reprezentującymi.
Pozostałe prawa i zobowiązania członka oraz warunki nabycia i ustania członkostwa można znaleźć w Statucie – Rozdział IV – Członkowie ich prawa i obowiązki.

Do pobrania: Statut Stowarzyszenia "Promocja Przedsiębiorczości"